Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Informacja w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

10.12.2019 - Mirosław Drożdż

Urząd Gminy w Łapanowie informuje, iż od początku 2020 r. wprowadzone zostaną zmiany w gospodarowaniu odpadami komunalnymi w gminie. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła obowiązek odbioru odpadów niesegregowanych (zmieszanych) i bioodpadów w okresie od 1 kwietnia do 31 października raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych i raz na tydzień z budynków wielolokalowych, w związku z czym Rada Gminy uchwaliła nową częstotliwość odbioru odpadów, która przedstawiona jest w niżej załączonym harmonogramie.
Dla budynków wielolokalowych ustalony zostanie odrębny harmonogram.
Odpady wielkogabarytowe odbierane będą jeden raz w roku w miesiącu czerwcu.

W związku ze wzrostem kosztów odbioru odpadów w roku 2020 konieczne było ustalenie nowych stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Stawki przedstawia poniższa tabela:

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łapanów obowiązujące od 1 stycznia 2020 r. dla każdego gospodarstwa domowego:
wielkość gospodarstwa domowego posiadającego kompostownik / nie posiadającego kompostownika / zbierającego odpady w sposób nieselektywny
1 osobowe                          14,50 zł / 16,50 zł / 33,00 zł
2 osobowe                          29,00 zł / 33,00 zł / 66,00 zł
3 osobowe                          43,50 zł / 49,50 zł / 99,00 zł
4 osobowe i większe    58,00 zł / 66,00 zł / 132,00 zł

Opłata ryczałtowa od domków letniskowych wynosi 150,00 zł za rok.
UWAGA: właściciele nieruchomości, którzy posiadają kompostowniki przydomowe i kompostują odpady a nie uwzględnili tego faktu w złożonych deklaracjach, muszą złożyć
w styczniu 2020 r. nowe deklaracje, które będą podstawą do naliczenia obniżonej stawki
za odbiór i zagospodarowanie odpadów.
Odbiór bioodpadów w workach brązowych odbywać się będzie wyłącznie z nieruchomości nieposiadających kompostownika.
Zmianie ulegną również terminy płatności za odbiór odpadów :
– za styczeń, luty, marzec do 20 marca
– za kwiecień, maj, czerwiec do 20 czerwca
– za lipiec, sierpień, wrzesień do 20 września
– za październik, listopad, grudzień do 15 grudnia
Opłata ryczałtowa od domków letniskowych płatna w terminie do 15 maja.

Wpłat można dokonywać w terminach płatności podatku rolnego jak również w terminach miesięcznych.
Dane do przelewu za odbiór odpadów:
Urząd Gminy Łapanów, 32-740 Łapanów 34
NOWY numer konta bankowego: 33 8591 0007 0120 0370 0026 0244 Krakowski Bank Spółdzielczy (nr przeznaczony wyłącznie do wpłat za odbiór odpadów)
Wpłat można dokonać również u sołtysów oraz w kasie Urzędu Gminy Łapanów.

Numery telefonów do kontaktu w sprawie odpadów:
14 685 37 20 w sprawie deklaracji
14 684 85 20 w sprawie opłat i zaległości

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości wprowadziła również zmiany w zakresie możliwości nakładania grzywny m.in. za:
1) brak selektywnej zbiórki odpadów,
2) niezłożenie przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami,
3) nie wywiązywania się z obowiązku kompostowania pomimo złożenia deklaracji o posiadaniu kompostownika i kompostowania w nim odpadów.

Właściciele nieruchomości, którzy nie zadeklarowali selektywnej zbiórki odpadów zobowiązani są do złożenia nowych deklaracji w styczniu 2020 r.
Informuje się również, iż w przypadku zmiany liczby ilości osób w gospodarstwie domowym, należy w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana złożyć nową deklarację.

PRZYPOMINA SIĘ MIESZKAŃCOM GMINY O KONIECZNOŚCI ZŁOŻENIA ANKIET:
1) dotyczącej posiadania zbiornika nieczystości ciekłych lub przydomowych oczyszczalni ścieków,
2) dotyczącej posiadanego źródła ciepła
w nieprzekraczalnym terminie do końca stycznia 2020 r.
Po tym terminie powołane przez Wójta Gminy Komisje będą dokonywać kontroli i ewidencji posiadanych szamb, oczyszczalni i źródeł ciepła.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce