Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Konkurs fotograficzny „Krajobrazy Łapanowa”

09.09.2020 - Mirosław Drożdż

REGULAMIN KONKURSU „Krajobrazy Łapanowa”

Konkurs na opracowanie fotografii zawierającej elementy zarówno przyrodnicze, jak
i  architektoniczne – pokazującej walory krajobrazowe gminy Łapanów.
Geograficznie gmina położona jest  w obrębie Pogórza Karpackiego, dzięki czemu jej pejzaż kształtują łagodne pasma wzgórz, liczne wąwozy i parowy, z dużą ilością małych cieków wodnych. Zestawione zostały one z zabytkami sakralnymi, świeckimi, pomnikami martyrologii,  a także licznymi kapliczkami – całość stanowi podstawę do ukazania na fotografiach piękna tego niedocenionego regionu.

1.     ORGANIZATORZY KONKURSU
Urząd Gminy Łapanów, 32-740 Łapanów 34

2.     FORMA KONKURSU I JEGO PODSTAWA PRAWNA

Konkurs jest konkursem artystycznym studenckim i młodzieżowym, jednoetapowym, fotograficznym, w którym uczestnicy przez zgłoszenie się u opiekuna Koła Naukowego ”Młoda Urbanistyka” zostają dopuszczeni do udziału w konkursie. Uczestnikami konkursu mogą być zarówno studenci, jak i mieszkańcy gminy Łapanów do 26 roku życia.

3.      SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOT KONKURSU

a.     Przedmiotem konkursu jest stworzenie fotografii w technice cyfrowej lub analogowej (format JPG, maksymalne wielkość pliku to 3MB).

Celem dydaktycznym tego konkursu jest wykazanie się świadomością przestrzeni, krajobrazu, kompozycji fotograficznej ukazującym wrażliwość uczestnika, mające na celu promowanie walorów przyrodniczych i architektonicznych gminy Łapanów, a także rozbudzanie wśród uczestników zainteresowania przyrodą własnego regionu. Uczestnik musi wykazać się umiejętnościami w tworzenia kompozycji zdjęcia.

Jest to również praktyczny sprawdzian opanowania warsztatu tworzenia odpowiedniej kompozycji, przynależnego zawodom uznanym powszechnie za artystyczne.

b.     Akcent fotografii należy położyć na wskazanie cech charakteryzujących strukturę, przestrzeń, architekturę, przyrodę gminy Łapanów.

c.      Celem merytorycznym  konkursu jest stworzenie dzieła fotograficznego promującego walory przyrodnicze i architektoniczne gminy Łapanów.

4.      ZAŁOŻENIA KONKURSU

a.     Uczestnicy konkursu  powinni dostosować się do ogólnie sformułowanych wytycznych programowych.

b.     Każdy uczestnik może zgłosić 2 fotografie (fotografia w formacie JPG o maksymalnym rozmiarze 3 MB).

c.     Fotografie mogą być w technice zarówno cyfrowej, jak i analogowej.

d.     Zabronione jest stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów fotografii pochodzących z różnych plików.

e.     Koncepcję fotografii należy uzasadnić i opisać (co najmniej 3 zdania).

f.      Dla każdej fotografii należy oddzielnie wskazać wyraźnie jej tytuł, datę i miejsce wykonania.

g.     Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).

5.     ZAKRES RZECZOWY I FORMA OPRACOWANIA ORAZ PREZENTACJA PRACY KONKURSOWEJ

a.     Zakres rzeczowy opracowania powinien dawać wyczerpującą odpowiedź na przedstawione w Regulaminie zadanie Konkursu.

6.     WYMAGANIA, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ UCZESTNICY KONKURSU

Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne o ile spełniają poniższe wymogi:

a.     Są studentami Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej lub są mieszkańcami gminy Łapanów do 26 roku życia.

b.     Uczestnicy, którzy nie spełniają określonych powyżej wymagań podlegają wykluczeniu.

8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW KONKURSU

a. Prace konkursowe należy złożyć do sekretariatu Urzędu Gminy Łapanów lub wiadomością elektroniczną na adres e-mail ug@lapanow.pl

b.  Składanie prac konkursowych do 2 października 2020  do godz. 12.00

9. SKŁAD SĄDU KONKURSOWEGO

Oceny prac konkursowych i rozstrzygnięcia konkursu dokona Sąd Konkursowy

Członkowie Sądu:

1.     Andrzej Śliwa Wójt Gminy Łapanów

2.     Mirosław Drożdż – z-ca kierownika Referatu RTiPG Urząd Gminy Łapanów

3.     Dr hab. inż. arch . Rafał Blazy Prof. PK

4.     Dr hab. inż. ach. Jadwiga Srodulska Wielgus Prof. PK

5.     Dr  inż. arch. Hanna Hrehorowicz – Gaber

11. TERMINARZ KONKURSU:

a. Składanie deklaracji udziału w konkursie mailowo do dnia 15 września 2020 r. (a-5@pk.edu.pl)

b. Składanie prac konkursowych do dnia 2 października 2020 r. do godzi 12.00

c. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 9 października 2020 r. w Urzędzie Gminy Łapanów, 32-740 Łapanów 34  lub poprzez stronę internetowa gminy Łapanów.

Wystawa prac konkursowych odbędzie się w wyznaczonym później terminie.

Uwaga: O wszelkich zmianach podanych powyżej terminów, które mogłyby wystąpić wyłącznie z uwagi na prawidłowe rozstrzygnięcie Konkursu – Uczestnicy Konkursu zostaną niezwłocznie powiadomieni.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce