Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Konsultacje społeczne

16.06.2020 - Mirosław Drożdż

Zarządzenie Nr 229/2020

Wójta Gminy Łapanów

z dnia 16 czerwca 2020 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany Uchwały nr XVI/102/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Łapanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

 

Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XLIII/277/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 24 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego gminy Łapanów w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

zarządzam co następuje:

§ 1

Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące zmian Rocznego programu współpracy Gminy Łapanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.
W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność na terenie Gminy Łapanów.
Konsultacje przeprowadzone będą w dniach od 16.06.2020 do 22.06.2020

§ 2

Celem konsultacji jest poznanie stanowiska podmiotów określonych w § 1 ust.2, a w szczególności poznania ich uwag i opinii odnośnie zmian Rocznego programu współpracy Gminy Łapanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

 

§ 3

Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia, po uprzednim zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie zmian Rocznego programu współpracy Gminy Łapanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia oraz wyrażenia swojej opinii na jego temat.
Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie od 16.06.2020 do 22.06.2020, w jeden z następujących sposobów:
– bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy w Łapanowie w godzinach od 8.00 do 15.00,
– przesłać drogą pocztową na adres Urząd Gminy Łapanów, 32-740 Łapanów 34,
z dopiskiem „konsultacje społeczne”,
– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ug@lapanow.pl, wpisując
w temacie wiadomości „konsultacje społeczne”
Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
Uwagi i wnioski złożone po terminie określonym w informacji o wszczęciu procedury konsultacji pozostawia się bez rozpatrzenia, bez wzywania do ich uzupełnienia .
Wynik konsultacji ma charakter opiniotwórczy i nie jest wiążący. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji.
Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający informacje o temacie, terminie i wyniku konsultacji.

§ 4

Po przeprowadzeniu konsultacji, projekt uchwały w sprawie zmian Rocznego programu współpracy Gminy Łapanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 zostanie przedłożony do uchwalenia Radzie Gminy Łapanów.

 

§ 5

Odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji jest Pani Małgorzata Bolak – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapanowie.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załączniki

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce