Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Kontrola posesji w zakresie korzystania z sieci kanalizacyjnej

06.12.2019 - Grzegorz Statek

Gminny Zakład Komunalny w Kobylcu informuje, że w świetle przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 1437  z późniejszymi zmianami) w szczególności art. 9.ust.1 zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

W związku z powyższym informuje się, iż zgodnie z Art. 9 ust. 3 Ustawy GZK w Kobylcu rozpocznie w okresie wiosennym kontrole w zakresie prawidłowości przyłączeń i odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Celem kontroli będzie wyeliminowanie między innymi zakazanego prawem odprowadzania wód opadowych (rynny dachowe, kratki ściekowe) do urządzeń kanalizacji sanitarnej oraz wprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych do urządzeń kanalizacji deszczowej.

W przypadku posiadania takowych nielegalnych przyłączeń wzywamy do trwałego odcięcia elementów odprowadzających wody opadowe do kanalizacji sanitarnej a także odprowadzających ścieki bytowe lub przemysłowe do urządzeń kanalizacji deszczowej, oraz zgłoszenia tego faktu w formie pisemnej do siedziby GZK w Kobylcu 64a.

Wobec zgłoszeń dokonanych do 29 lutego 2020 r. nie zostaną wszczęte postępowania prawne. Zgłoszenia przyjęte po wyżej wymienionym terminie lub stwierdzenie przez służby eksploatacyjne nielegalnego odprowadzania wód opadowych lub ścieków bytowych zostaną potraktowane jako bezumowne korzystanie z kanalizacji (Art. 28 ust 4, 4a Dz. U. 2019 poz. 1437 z późniejszymi zmianami) co zagrożone jest karą grzywny do 10 000 zł. Ponadto informujemy, że GZK przysługuje również prawo zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, jeżeli zostało wykonane niezgodnie z przepisami prawa na mocy art. 8 ust.1. pkt 1 wyżej cytowanej Ustawy.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce