Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Kontrole zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Łapanów

26.10.2022 - Jarosław Nowojowski

Wójt Gminy Łapanów przypomina właścicielom nieruchomości posiadających zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków o obowiązku posiadania umów na wywóz nieczystości ciekłych i osadów ściekowych z podmiotem uprawnionym, który posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do posiadania dowodów uiszczania opłat za ww. usługi i systematycznego usuwania gromadzonych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych z częstotliwością adekwatną do zużytej wody i pojemności zbiornika w sposób uniemożliwiający przepełnienie zbiornika.

W sierpniu br. weszły w życie nowe przepisy. Zgodnie z art. 6 ust. 5 aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2022 poz.1297) Wójt jest zobowiązany przeprowadzić kontrolę zawartych umów co najmniej raz na dwa lata. Jeżeli kontrola wykaże, że właściciel nieruchomości nie zawarł umowy na wywóz nieczystości ciekłych gmina jest zobowiązana zorganizować opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków na koszt właściciela.
Ponadto zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1297), kto nie wykonuje ww. obowiązków podlega karze grzywny.

W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców Gminy Łapanów, którzy jeszcze nie złożyli zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków o wypełnienie druku i dostarczenie do Urzędu Gminy Łapanów. Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy (w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska, pokój nr 16), na stronie internetowej gminy w zakładce „Druki do pobrania”.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce