Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

OGŁOSZENIE KONKURSU na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Łapanowie

20.04.2022 - Grzegorz Statek

ZARZĄDZENIE  Nr  592/2022
Wójta Gminy Łapanów
z dnia 19 kwietnia 2022r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Łapanowie nr 195,
Gmina Łapanów.

Na podstawie art.30 ust. 1 i ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2022r., poz. 559) , art. 63 ust. 1 i ust. 10 w zw. z art. 29 ust.2 pkt 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz. 1082 z późn.zm.) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz. U. z 2021r. poz. 1428), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1.  Ogłaszam konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej im. św. Jana Kantego w Łapanowie nr 195, dla której organem
prowadzącym jest Gmina Łapanów.

2. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.   Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na:

1.    stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łapanów,

bip.malopolska.pl/uglapanow
2.  urzędowej tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łapanów nr 34,
32 – 740 Łapanów,
3.  tablicy ogłoszeń w siedzibie Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Łapanowie
nr 195, 32 – 740 Łapanów.

§ 3.  Postępowanie konkursowe przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadami określonymi
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie
regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej
szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki
oraz  trybu pracy komisji konkursowej.

§ 4.   Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Centrum Obsługi Oświaty
w Łapanowie.

§ 5.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Załącznik do Zarządzenia Nr  592/2022
Wójta Gminy Łapanów
z dnia 19 kwietnia 2022r.

WÓJT  GMINY  ŁAPANÓW
dnia 19 kwietnia  2022 r.
OGŁASZA  KONKURS
na  kandydata  na  stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Łapanowie nr 195,  32 – 740 Łapanów.

Organ prowadzący szkołę: Gmina Łapanów, 32 – 740 Łapanów 34, pow. Bochnia

I.   Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1 lub § 2 lub § 6 lub § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1449).

1.    Stanowisko dyrektora szkoły podstawowej może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;

2)  posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz  posiada przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole, lub placówce;

3)  ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny
z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

4)   posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela
lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

5)   uzyskał, przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora:

a) co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie
ostatnich czterech lat pracy w uczelni;

6)   spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7)   ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

8)   nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 z późn.zm.),
a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz. U.
z 2020 r., poz.85 ze zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

9)   nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10)    nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

11)    nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021r.,
poz.289),

12)    w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim ( Dz.
U. z 2021r. poz.672), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku filologii polskiej lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

lub

2.                                                                  Stanowisko dyrektora szkoły podstawowej, może zajmować  również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który :

1)      posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny
oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole podstawowej, oraz

2)      spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2 – 11 cytowanego rozporządzenia.

lub

3.      Stanowisko dyrektora w szkole podstawowej może zajmować osoba niebędąca
nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1)      posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz Konfederacji Szwajcarskiej,

2)      posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny,

3)      posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

4)      nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

5)      spełnia wymagania określone w ust.1 pkt 2, 5, 6, 8,10 i 11 cytowanego rozporządzenia.

lub

4.    Stanowisko dyrektora w szkole podstawowej może zajmować również:

1)      nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub

2)      nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony na stanowisku innym niż określonym w pkt 1, na którym realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym realizowane są zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej, lub

3)      nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263 ze zm.)

– spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

II.  Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora  publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428), oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać:

1/ uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju  publicznej szkoły podstawowej,

2/ życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

a)                  stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

b)          stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo

c)                  stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

3/ oświadczenia zawierające następujące dane osobowe kandydata:

a)   imię ( imiona) i nazwisko,

b)   datę i miejsce urodzenia,

c)   obywatelstwo,

d)   miejsce zamieszkania ( adres do korespondencji),

4/ poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy o którym mowa w ppkt 2; świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

5/ poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich  lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6/ w przypadku cudzoziemca – poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentu:

a)   potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia
7 października 1999r. o języku polskim ( Dz. U. z 2019r. poz. 1480 ze zm.),

b)   dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku filologia polska lub,

c)   dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego;

7/  poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie zaświadczenia lekarskiego
o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8/  oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

9/ oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10/ oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289),

11/ oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art.7 ust.1 i ust.3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U. z 2020r. poz. 2141 ze zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora szkoły urodzonego przed dniem
1 sierpnia 1972r.,

12/ poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego wraz z uzasadnieniem – w przypadku nauczyciela,

13/ poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie karty oceny pracy
lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14/  oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019, poz. 2215 oraz z 2021r.,poz.4) lub w art. 276 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz.478 ze zm.) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

15/ oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

16/ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
dla celów przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Podanie przez kandydata adresu e – mail/nr telefonu jest dobrowolne, a jego celem jest ułatwienie kontaktu pomiędzy kandydatem na stanowisko dyrektora a organizatorem konkursu.

Na żądanie organu prowadzącego szkołę, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały powyższych dokumentów.

III.          Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.

IV.    1. Oferty zawierające komplet dokumentów należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym na kopercie, numerem telefonu i adresem mailowym  oraz  dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Łapanowie nr 195” Gmina Łapanów,

na adres: Urząd Gminy w Łapanowie, 32 – 740 Łapanów nr 34 ,
w terminie do dnia 09 maja 2022r. (poniedziałek) do godz. 13.00
w Urzędzie Gminy Łapanów, sekretariat – pokój nr 5.

Oferty złożone po upływie terminu wskazanego wyżej nie będą rozpatrywane!

1.     Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Łapanów, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu
składania ofert.

3.  Z uwagi na realizację zadań w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, osoba wyłoniona do zatrudnienia będzie sprawdzana w Rejestrze Sprawców na Tle Seksualnym zgodnie z art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 152 ).

V.      O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie lub na podany adres mailowy.

Kandydat zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości.

Załączniki

  • pdf Konkurs
    Data dodania: 20 kwietnia 2022 15:01 Rozmiar pliku: 3 MB Pobrania: 106
Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce