Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapniowanie

05.09.2019 - Grzegorz Statek

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ministra Środowiska i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie Programu priorytetowego pt.: „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”, Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjął jego założenia do realizacji w latach 2019–2023. Szczegółowe terminy, tryb składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną w ogłoszeniu o naborze, które zamieszczone zostanie na stronie internetowej właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.

Dofinansowanie udzielane będzie, w ramach pomocy de minimis, na realizację przedsięwzięć skutkujących poprawą jakości środowiska, co zostanie potwierdzone opinią właściwej miejscowo Okręgowej Stacji Chemiczno–Rolniczej (OSCh-R).

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

Ubiegać mogą się posiadacze (posiadacz użytków rolnych to właściciel, dzierżawca lub osoba mająca inne prawo określone władztwo nad cudzą rzeczą)  użytków rolnych o pH gleby ≤5,5 i powierzchni nie przekraczającej 75 ha

Dofinansowanie obejmuje zakup:

Zakup wapna nawozowego
Zgodny z: odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 122);

Zakup środka wapnującego
o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów

Dofinansowanie nie obejmuje:
Kosztów transportu i rozsiewania

Kwota dofinansowania:

L.p   Wielkość gospodarstwa    Kwota dofinansowania
1.                 0-25 ha UR                    do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO
2.               25-50 ha UR                   do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO)
3.                50-75 ha UR                  do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO)

Dopłata do wapniowania jest pomocą de minimis.

Termin składania wniosku:

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć od 01.08.2019-31.12-2019r

Wymagane załączniki:

1.      Opinia OSChR w Krakowie w  o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO

2.      Faktura (oryginał) za wapno nawozowe lub środki wapnujące

3.      Wypełniony formularz dotyczący pomocy de minimis w rolnictwie

4.      Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę

Miejsce składania wniosku

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Krakowie, adres: ul. Kołowa 3, 30-134 Kraków.
Uwaga! Wersja elektroniczna wypełnionego wniosku musi być wysłana na adres: wapnowanie@wfos.krakow.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać  pod numerem telefonu lub na stronie internetowej :

OSCH-R w Krakowie: tel. 12 637 04 61

https://schr.gov.pl/p,222,ogolnopolski-program-regeneracji-srodowiskowej-gleb-poprzez-ich-wapnowanie

WFOŚiGW  w Krakowie:

Anna Kicińska –Dyrda- tel. 785 855 523
Piotr Skrzyniarz –tel. 785 855 936
Joanna Czeluśniak- tel. 516 280 008

https://www.wfos.krakow.pl/wapnowanie/

Wypełnienie i złożenie wniosku
Przed złożeniem wniosku, musisz wiedzieć, że:

– pomoc przysługuje gospodarstwom rolnym o powierzchni użytków rolnych (UR) nieprzekraczającej 75 ha, dla działek rolnych (ewidencyjnych) o pH gleby ≤ 5,5

– dofinansowanie na wapno nawozowe lub środek wapnujący możesz uzyskać nie częściej niż raz na 4 lata do danej działki rolnej

– do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego, zakupionego nie wcześniej niż od dnia 01.06.2019 r. (data na fakturze nie może być wcześniejsza niż data 01.06.2019 r.) i planowanego do zastosowania po złożeniu wniosku

– poprawnie wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć wraz z załącznikami (opinią o zalecanej dawce oraz fakturą) we właściwej miejscowo OSChR. Jeżeli wniosek złożono do innej niż właściwa miejscowo OSChR, zostanie on przekazany przez OSChR do oceny do właściwej miejscowo OSChR

– właściwa miejscowo OSChR przekaże kompletny wniosek, oceniony pod względem formalnym i merytorycznym do właściwego miejscowo WFOŚiGW, który podejmie decyzję o przyznaniu lub nieprzyznaniu pomocy. Informacja o przyznaniu dofinansowania zostanie przekazana przez WFOŚiGW producentowi rolnemu

– w przypadku, gdy właściwa miejscowo OSChR otrzyma niekompletny pod względem formalnym i merytorycznym wniosek (brak któregoś z załączników, brak wypełnionych pozycji), właściwa miejscowo OSChR kontaktuje się z Tobą w celu dokonania niezbędnych uzupełnień. W przypadku braku możliwości skompletowania informacji we wniosku oraz załączników, wniosek pozostaje we właściwej miejscowo OSChR bez rozpatrzenia

– przy wypełnianiu wniosku możesz poprosić o pomoc doradcę rolnego, rolno-środowiskowego albo pracownika OSChR.

Pamiętaj, źle wypełniony wniosek lub brak któregoś z załączników spowoduje, że właściwa miejscowo OSChR nie przekaże Twojego wniosku do właściwego miejscowo WFOŚiGW i nie otrzymasz dofinansowania.

Przed złożeniem wniosku do Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej (OSChR):

1) zbadaj odczyn (pH) gleby w OSChR lub w laboratorium akredytowanym w zakresie analiz fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych gleb, żeby otrzymać wyniki badania odczynu (pH) gleby, za ważne uznaje się badania odczynu gleby wykonane w OSChR lub w laboratorium akredytowanym w zakresie analiz fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych gleb, od dnia 1 stycznia 2017 r.;

2) jeżeli badanie odczynu (pH) gleby wykonałeś w laboratorium akredytowanym w zakresie analiz fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych gleb, uzyskany wynik badania pH gleby dostarcz do właściwej miejscowo OSChR i uzyskaj opinię zalecającą dawkę czystego składnika CaO lub CaO+MgO w Mg na 1 ha UR o pH gleby ≤ 5,5;

3) jeżeli badanie odczynu (pH) gleby wykonałeś w OSChR, otrzymasz w OSChR opinię zalecającą dawkę czystego składnika CaO lub CaO+MgO w Mg na 1 ha UR o pH gleby ≤ 5,5;

4) dokonaj zakupu wapna nawozowego, odpowiadającego typom wapna nawozowego, lub środka wapnującego

5) dopilnuj, aby na fakturze za zakupione wapno nawozowe lub środek wapnujący znalazły się informacje o typie i odmianie zakupionego wapna nawozowego lub środka wapnującego oraz informacje o zawartości CaO lub CaO+MgO (jak poniżej)

przykład 1: wapno nawozowe typ: z przerobu skał wapiennych, odmiana 04, minimalna zawartość CaO 50%, (wapno, o którym mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki)

przykład 2: G.1. Wapień naturalny, typ: wapień – standardowy oraz zawartość CaO% deklarowana przez producenta środka wapnującego (wapno, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) 2003/2003)

6)  wypełnij i złóż wniosek o wsparcie wapnowania regeneracyjnego gleb w ramach Programu priorytetowego „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”;

7)  wysiej zakupione wapno nawozowe lub środek wapnujący (Pamiętaj, że data wysiania musi być póżniejsza niż data złożenia wniosku, jednak nie powinna być późniejsza niż 12 miesięcy od dnia zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego określonego na fakturze VAT)http://www.oschr-bydgoszcz.pl/Dokumenty/Instrukcja pobierania probek glebowych.pdf – page=1

 INSTRUKCJA POBIERANIA PRÓBEK GLEBOWYCH

opracowana na podstawie PN-R-04031:1997

1.       Przed przystąpieniem do pobierania próbek należy sporządzić szkic pól gospodarstwa przeznaczonych do badań.

2.       Na polach tych należy zakreślić zasięg powierzchni uprawianych roślin np. okopowe, zboża, rzepak, itp.

3.       Próbka (ogólna uśredniona) powinna reprezentować obszar użytku rolnego o zbliżonych warunkach przyrodniczych (typ, rodzaj i gatunek gleby, ukształtowanie terenu) i agrotechnicznych( przedplon, uprawa, nawożenie).

4.       Powierzchnia użytku przypadająca na próbkę ogólną, przy wyrównanej pod względem glebowym powierzchni i zbliżonym ukształtowaniem terenu, nie może przekroczyć obszaru 4ha.

5.       Próbkę ogólną należy przygotować oddzielnie dla każdej uprawy.

6.       Próbki ogólne powinny być zaznaczone na dokładnie wykonanym szkicu, opatrzone kolejnymi numerami wraz z określeniem powierzchni pola, którą reprezentują. Próbki pobrane z użytków zielonych muszą być oprócz numeru oznakowane X.

7.       Aby sporządzić próbkę ogólną należy pobrać do 20 próbek pierwotnych według schematu::

zaleca się prostopadły kierunek pobierania do zabiegów agrotechnicznych (uprawa, nawożenie)

8. Próbka ogólna (uśredniona) powinna ważyć około 0,5 kg.
9. Próbki pierwotne pobiera się laską glebową z wierzchniej warstwy gleby 0-20cm, kolejno wykonują czynności:

w miejscu pobierania próbki pierwotnej (pojedynczej), rolę świeżo zaoraną przydeptać
pionowo ustawić laskę do powierzchni gleby
wcisnąć laskę do oporu (na wysokość poprzeczki ograniczającej)
wykonać pełny obrót i wyjąć laskę
zawartość wgłębienia (zasobnika)przenieść do pojemnika skrobaczki
po pobraniu próbek pojedynczych, całość wymieszać i napełnić kartonik lub woreczek
10. Próbek nie należy pobierać:

na obrzeżach pola do 5m
w miejscach po stogach i kopcach
w rowach, bruzdach, kretowiskach i żwirowiskach
w zagłębieniach i ostrych wzniesieniach terenu(w razie potrzeby z tych miejsc pobrać dodatkowe próbki).
11. Najodpowiedniejszym okresem pobierania próbek glebowych jest okres wiosenny lub jesienny przed wysiewem nawozów.
12. Należy unikać pobierania próbek bezpośrednio po zastosowaniu nawozów mineralnych, po nawożeniu organicznym oraz w okresie nadmiernej suszy lub wilgotnej gleby.
13. Zwrócić uwagę na zodność oznaczeń zawartych na opakowaniu próbki z jej odpowiednikiem na szkicu pola.
14. Próbki tak opisane wraz z opisanym szkicem gospodarstwa, należy dokładnie zapakować i dostarczyć bezpośrednio  lub pocztą do Stacji Chemiczno-Rolniczej albo przekazać pracownikowi terenowemu SCHR.

15.    Przy indywidualnym systemie pobierania dopuszcza się również pobieranie za pomocą innych przyrządów lub urządzeń, gwarantujących pobranie odpowiednio reprezentatywnej masy gleby.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce