Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Przyjmowanie wniosków w sprawie projektu stałej organizacji ruchu na drogach gminnych publicznych

06.06.2024 - Grzegorz Statek

W związku z podpisaniem przez Gminę Łapanów umowy na wykonanie projektu stałej organizacji ruchu, Wójt Gminy Łapanów informuje, że do dnia 28 czerwca 2024 r. przyjmuje wnioski dotyczące wprowadzenia zmian w istniejącym pionowym oznakowaniu gminnych dróg publicznych.

Wnioski (wyłącznie w formie pisemnej) można składać na dziennik podawczy Urzędu Gminy (Sekretariat UG), za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ug@lapanow.pl lub poprzez platformę ePUAP. Wniosek powinien zawierać mapę z odcinkiem drogi, na którym należy zaprojektować lub usunąć oznakowanie oraz krótki opis. Na stronie internetowej Gminy Łapanów znajduje się zakładka „Gminny Portal Mapowy” (https://sip.gison.pl/lapanow), z której można wygenerować lub wydrukować fragmenty map potrzebne do wniosku. Wnioski zostaną przekazane wykonawcy projektu, który przeanalizuje je pod względem obowiązujących przepisów prawnych. Następnie wnioski zostaną przekazane do opinii Policji i zarządców dróg nadrzędnych oraz do zatwierdzenia przez organ zarządzający ruchem. Przekazanie Gminie gotowego, zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu powinno nastąpić do 30 kwietnia 2025 r.

Projekt stałej organizacji ruchu będzie uwzględniał jedynie utwardzone gminne drogi publiczne. Przedmiotowe drogi mają nadane numery oraz nazwy, a ich zaliczenie do dróg publicznych nastąpiło na podstawie uchwał podjętych przez Radę Gminy Łapanów, zgodnie z pozytywną opinią Starostwa Powiatowego w Bochni.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu Urzędu Gminy Łapanów – 14 684 85 36.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Łapanów z siedzibą 32-740 Łapanów 34, e-mail: ug@lapanow.pl, tel. 14 613-40-57
2. Administrator Danych Osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Gminie Łapanów, jej organach i Urzędzie;
b) wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Gminę Łapanów, jej organy i Urząd, a wynikających z przepisów szczególnych regulujących działalność;
c) realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Łapanów i Urzędu;
d) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Łapanów przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Wójt Gminy Łapanów.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
– wglądu, dostępu do treści danych, ich sprostowania,
– usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o ile ich przetwarzanie nie jest wymagane przepisami prawa,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile ich przetwarzanie nie jest wymagane przepisami prawa,
–  przenoszenia danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody i o ile ich przetwarzanie nie jest wymagane przepisami prawa,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
– jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, na podstawie złożenia stosownego pisma do administratora danych osobowych,
7. Podanie danych jest dobrowolne w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
8. Podanie danych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Łapanów z siedzibą: 32-740 Łapanów 34 to: e-mail: iod@lapanow.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce