Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Ptasia grypa – komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii

25.10.2023 - Grzegorz Statek

W związku z jesiennym okresem migracji dzikich ptaków oraz pojawieniem się nowych ognisk choroby ptasiej grypy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, tj. na terenie województwa łódzkiego i zachodniopomorskiego, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bochni przypomina gospodarstwom utrzymującym drób o zachowaniu szczególnych środków biasekuracyjnych. W ramach podejmowanych działań, powinni:

Ø utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami;

Ø zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, gdzie jest utrzymywany drób lub inne taki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach inwentarskich;

Ø przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami;

Ø zabezpieczyć słomę, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzymywana w zamkniętych pomieszczeniem, po zadaszeniem itp.);

Ø karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami;

Ø regularnie dokonywać przeglądu budynków inwentarskich (siatki w oknach i otworach, zabezpieczenie kominów wentylacyjnych) i eliminować wszelkie możliwe do usunięcia nieszczelności;

Ø utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki;

Ø w miarę możliwości powstrzymywać się od tworzenia sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstw (np. oczka wodne) oraz zabezpieczyć już istniejące przed dostępem dzikiego ptactwa;

Ø powstrzymać się od dokarmiania dzikiego ptactwa na terenie gospodarstw (karmniki);

Ø przestrzeganie wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób oraz stałego utrzymywania ich w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego;

Ø przestrzeganie stosowania przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku;

Ø przestrzeganie stosowania przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich;

Ø przestrzeganie oczyszczania i odkażania sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem;

Ø przestrzeganie nakazu dokonywania codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności;

Ø powiadamiania organu IW albo najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych: zwiększonej śmiertelności, znaczącego spadku pobierania paszy i wody, objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, duszności, sinicy i wybroczyn, biegunki, nagłego spadku nieśności.

Ponadto, w przypadku gdy do gospodarstwa mają dostęp osoby polujące na dzikie ptactwo, należy je uświadomić, aby wszelka obróbka upolowanych zwierząt miała miejsce w bezpiecznej odległości od zabudowań hodowlanych, a wszelki sprzęt i odzież zostały poddane właściwym zabiegom higienicznym. Osoby takie powinny powstrzymać się od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu, co najmniej 48 godzin od uczestnictwa w polowaniu na ptaki łowne,.

Jak pokazują doświadczenia zebrane w trakcie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków, najlepszą i jednocześnie najtańszą w wymiarze globalnym, metodą zabezpieczenia gospodarstw jest właściwa prewencja poprzez stosowanie odpowiednich środków nieasekuracyjnych.

Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Bochni

Wacław Czaja

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce