Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Sprzedaż drewna w trybie przetargu publicznego – Chrostowa

30.10.2023 - Grzegorz Statek

Wójt Gminy Łapanów ogłasza sprzedaż w trybie przetargu publicznego

1.Nazwa i siedziba Sprzedawcy:

Urząd Gminy Łapanów, 32-740 Łapanów 34

2.Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie i ocena ofert odbędzie się w dniu 7.11.2023 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Łapanów, pok. nr 2 , 32-740 Łapanów 34.

3. Przedmiot przetargu publicznego:

1) drewno na pniu z działki 229/5 w miejscowości Chrostowa stanowiąca własność Gminy Łapanów, tj.:

– Sosna zwyczajna – ilość w m3: 1,95

2) Cena wywoławcza (brutto): 118,13 zł

Miejsce, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu:
Działka nr 229/5 – Chrostowa (teren zbiornika)

Osobą uprawnioną do kontaktu w zakresie udostępnienia przedmiotu sprzedaży jest:

– Grzegorz Statek  – tel. 14 6848512

5. Warunki przystąpienia do przetargu.

1) Złożenie pisemnej podpisanej oferty, która będzie zawierać:

– Imię , nazwisko i miejsce zamieszkania lub firmę i siedzibę Oferenta

– oferowaną cenę

– oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem składnika majątku ruchomego będącego przedmiotem przetargu publicznego, albo że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania się ze stanem tego składnika.

– dane kontaktowe : nr telefonu / adres e-mail

– klauzulę RODO

6. Termin i miejsce złożenia ofert:

Ofertę w zaklejonej kopercie należy złożyć osobiście lub przesłać do Urzędu Gminy Łapanów, 32-740 Łapanów 34, dziennik podawczy, pok. nr 5 do dnia 7.11.2023 r. do godz. 11.00 z dopiskiem na kopercie; „ Oferta na zakup drewna z działki nr 229/5 w msc. Chrostowa, nie otwierać przed godz. 12.00 dnia 7.11.2023 r.”

7. Złożenie co najmniej jednej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.

8. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn – na każdym etapie.

9. Informacje dodatkowe

Sprzedający wybierze Oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę.

W przypadku gdy co najmniej dwóch Oferentów zaoferuje tę samą cenę, Sprzedający postanowi o kontynuowaniu przetargu publicznego w formie aukcji między tymi oferentami.

Zapłaty dokonuje się przelewem na rachunek Urzędu Gminy Łapanów nr 14 8591 0007 0120 0000 0026 0001.

Drewno należy usunąć a teren po usunięciu należy posprzątać.

W sprawach przedmiotu przetargu można kontaktować się z pracownikiem Urzędu Gminy Łapanów – Grzegorz Statek, tel. 14 684 85 12.

Łapanów, dnia 30.10.2023 r.

Wójt Gminy Łapanów Andrzej Śliwa

 

Załączniki

  • doc oferta
    Data dodania: 6 listopada 2023 14:49 Rozmiar pliku: 39 KB Pobrania: 52
Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce