Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Sprzedaż w trybie przetargu publicznego drewna

22.09.2021 - Grzegorz Statek

Wójt Gminy Łapanów ogłasza sprzedaż w trybie przetargu publicznego

1.Nazwa i siedziba Sprzedawcy:

Urząd Gminy Łapanów, 32-740 Łapanów 34

2.Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie i ocena ofert odbędzie się w dniu 29.09.2021 r. o godz. 12 00 w Urzędzie Gminy Łapanów, pok. nr 18 (sala narad) , 32-740 Łapanów 34.

3. Przedmiot przetargu publicznego:

1)  drewno na pniu z działki nr 120 w msc. Sobolów stanowiącej własność Gminy Łapanów, tj.:

– lipa drobnolistna 2 szt. – ilość w m3:  1,95

– świerk pospolity 18 szt. – ilość w m3:  1,30

– sosna zwyczajna 1 szt. – ilość w m3:  0,33

2) Cena wywoławcza (brutto):

– lipa drobnolistna – 124,72 zł

– świerk pospolity – 83,15 zł

– sosna zwyczajna – 21,11 zł

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu:
Szkoła Podstawowa w Sobolowie
32-742 Sobolów 1

Osobą uprawnioną do kontaktu w zakresie udostępnienia przedmiotu sprzedaży jest:

– Pani Ewa Czarnecka – dyrektor szkoły, tel. 14 685 43 90

5. Warunki przystąpienia do przetargu.

1) Złożenie pisemnej podpisanej oferty, która będzie zawierać:

– Imię , nazwisko i miejsce zamieszkania lub firmę i siedzibę Oferenta

– oferowaną cenę

– oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem składnika majątku ruchomego będącego przedmiotem przetargu publicznego albo że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania się ze stanem tego składnika.

– dane kontaktowe : nr telefonu / adres e-mail

– klauzulę RODO

6. Termin i miejsce złożenia ofert:

Ofertę w zaklejonej kopercie należy złożyć osobiście lub przesłać do Urzędu Gminy Łapanów, 32-740 Łapanów34, dziennik podawczy, pok. nr 5 do dnia 29.09.2021 r. do godz. 11.00 z dopiskiem na kopercie; „ Oferta na zakup drewna na pniu z działki nr 120 w msc. Sobolów, nie otwierać przed godz. 12.00 dnia 29.09.2021 r.”

7. Złożenie co najmniej jednej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.

8. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn – na każdym etapie.

9. Informacje dodatkowe

Sprzedający wybierze Oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę.

W przypadku gdy co najmniej dwóch Oferentów zaoferuje tę samą cenę, Sprzedający postanowi o kontynuowaniu przetargu publicznego w formie aukcji między tymi oferentami.

Nabywca zobowiązany jest do usunięcia drzew w terminie do 29 października 2021 r.

Zapłaty dokonuje się przelewem na rachunek Urzędu Gminy Łapanów nr 14 8591 0007 0120 0000 0026 0001.

W sprawach przedmiotu przetargu można kontaktować się z pracownikiem Urzędu Gminy Łapanów – Grzegorz Statek, tel. 14 684 85 12.

Łapanów, dnia 22.09.2021r.

Wójt Gminy Łapanów Andrzej Śliwa

Załączniki

  • doc oferta
    Data dodania: 21 września 2021 12:15 Rozmiar pliku: 38 KB Pobrania: 134
Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce