Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

UWAGA! APELUJEMY! PSY WAŁĘSAJĄCE SIĘ , ALE NIE BEZPAŃSKIE!!

29.08.2023 - Grzegorz Statek

W związku z kolejnymi skargami mieszkańców na wałęsające się psy na terenie naszej gminy, Urząd Gminy Łapanów zwraca się z apelem o sprawowanie właściwej opieki nad zwierzętami domowymi. Prawie w każdym przypadku psy te  mają swoich właścicieli , a pojawiające się tzw. „bezdomne” psy to głównie zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez właścicieli. O uznaniu psa za  „bezpańskiego” czy „bezdomnego” nie może świadczyć tylko fakt, że zwierzę pojawia się o odpowiednich porach w danej okolicy, bowiem takie przypadki są szczególnie liczne w okresie godowym zwierząt. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie zwierząt, zabronione jest wypuszczanie psów luzem z zagrody (posesji) bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna psa, z kolei Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łapanów doprecyzowuje ww. zapis ustawy o informację, że obowiązkiem właściciela psa jest: stały i skuteczny nadzór, pies musi być wyprowadzany na smyczy i w kagańcu, a zwalnianie psa ze smyczy dozwolone jest tylko na terenach zielonych do tego przeznaczonych i w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy on psów ras uznanych za agresywne. Zwolnienie przez właściciela nieruchomości psa ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji,  gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób  uniemożliwiający jej opuszczenie przez  psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczki ze stosownym ostrzeżeniem.

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, a zwłaszcza dzieci prosimy o odpowiednie zabezpieczenie swoich nieruchomości przed ich opuszczaniem przez psy i bezwzględne trzymanie tych zwierząt na terenie swojej zagrody (posesji).

Nie przestrzeganie powyżej wymienionych zasad będzie zgłaszane na policję. Zgodnie z art. 77 kodeksu wykroczeń § 1 i 2. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany a w przypadku, gdy zwierzę swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia człowieka podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.

Właściciele psów powinni mieć również świadomość, że zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego (art.431), w przypadku wyrządzenia szkody przez psa, jego właściciel odpowiedzialny jest za jej naprawienie w pełnej wysokości wyrządzonej szkody.
W przypadku, kiedy pies  w wyniku pogryzienia  spowoduje u innej osoby obrażenia, właściciel czworonoga może  odpowiadać jak za przestępstwo.

Przypominamy również, że właściciele mają obowiązek zapewnić psu pomieszczenie chroniące je przed zimnem i opadami atmosferycznymi, z dostępem  do światła dziennego,  umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody oraz zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce