Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

V Sesja Rady Gminy Łapanów

25.02.2019 - Grzegorz Statek

21 lutego w sali widowiskowej Centrum Kultury Gminy Łapanów odbyła się V Sesja Rady Gminy. Na początku Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Bogusława Gądek wręczyła zaświadczenie nowo wybranemu radnemu Robertowi Pietrasiowi, który następnie złożył uroczyste ślubowanie: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Tak mi dopomóż Bóg”.
W dalszej części obrad głos zabrał prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej Mirosław Legutko, który poinformował radnych, sołtysów oraz przybyłych gości o procedurze uchwalenia budżetu gminy Łapanów na 2019 r. przez Kolegium RIO, konieczności przyjęcia przez gminę programu naprawczego, oczekiwanych przez RIO oszczędnościach oraz ewentualnych konsekwencjach braku skutecznych działań naprawczych. Prezes Legutko po swoim wystąpieniu odpowiedział na pytania radnych, wyjaśniając ich wątpliwości.
Po przyjęciu przez radnych protokołu z obrad poprzedniej sesji, przewodniczący Komisji Rady przedstawili sprawozdania z posiedzeń odbytych pomiędzy sesjami. W dalszej kolejności radni podjęli uchwały w sprawach:
1/ planu pracy Rady Gminy Łapanów,
2/ wyznaczenia parkingów płatnych, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej,
3/ przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania organowi regulacyjnemu do zaopiniowania,
4/ zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Centrum Kultury Gminy Łapanów oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Łapanowie.
Po dyskusji, poprzedzonej wysłuchaniem argumentów przedstawiciela Rady Rodziców – Andrzeja Smagi, radni nie wyrazili zgody na likwidację Szkoły Podstawowej w Tarnawie oraz przekształcenie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Grabiu przez utworzenie podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej w Tarnawie, obejmującej strukturą organizacyjną klasy I – III, wraz z oddziałem przedszkolnym.
W kolejnej części sesji radni zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym z funkcjonowania ośrodka nad zalewem, sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem z działalności Centrum Kultury Gminy Łapanów, sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej, informacją o realizacji dodatku uzupełniającego dla nauczycieli, sprawozdaniem z działalności wójta w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady. Następnie radni zgłosili interpelacje i zapytania, a inni uczestnicy sesji – wolne wnioski.

Retransmisja z V Sesji Rady Gminy Łapanów

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce