Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

VII Sesja Rady Gminy

29.03.2019 - Grzegorz Statek

W dniu 28 marca 2019 r. w sali widowiskowej Centrum Kultury Gminy Łapanów odbyła się VII Sesja Rady Gminy. Po przyjęciu protokołu z obrad poprzednich sesji, przewodniczący Komisji Rady złożyli sprawozdania z ich działalności. Następnie radni podjęli uchwały w sprawach:

1/ zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 r.,

1a/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,

2/ rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Łapanów na rok 2020 środków stanowiących fundusz sołecki,

3/ zmiany Uchwały Nr I/3/18 w sprawie ustalenia składów liczbowych stałych Komisji Rady Gminy,

4/ zmiany Uchwały nr I/4/18 w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji  Rady Gminy,

5/ zmiany Uchwały Nr XLI/234/18 RG Łapanów z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie  określenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wysokości inkasa,

6/ zmiany Uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,

7/ przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łapanów w 2019 r.,

8/ rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łapanów,

9/ określenia wstępnej lokalizacji przystanków autobusowych przy niżej wymienionych drogach powiatowych:

a) Nr 1444 K Uszew-Nowy Wiśnicz-Nieznanowice w m. Sobolów,

b) Nr 2083K Ubrzeż – Sobolów w m. Kamyk,

10/ przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Łapanów.

W dalszej części sesji radni zapoznali się z informacją na temat jednostek oświatowych oraz wysokości subwencji oświatowej, ze sprawozdaniem z realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za rok 2018, ze sprawozdaniem z działalności wójta w okresie międzysesyjnym – zwłaszcza z wykonania uchwał Rady, a także z informacją o złożonych wcześniej interpelacjach i odpowiedziach na nie. W ostatniej części sesji radni zgłosili nowe interpelacje i zapytania, a sołtysi wolne wnioski.

Po zakończeniu obrad wójt Andrzej Śliwa wraz z przewodniczącą Celiną Jacewicz podziękował odchodzącym z Urzędu Gminy pracownikom: Sekretarzowi Gminy Tadeuszowi Białce oraz kierownikowi Referatu Infrastruktury i Ochrony Środowiska Dorocie Matlęga.

Tekst i zdjęcia: Mirosław Drożdż

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce