Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Warunkowa przydatność wody do spożycia

20.05.2022 - Grzegorz Statek

DECYZJA nr 54/22

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni działając na podstawie art. 12 ust 1,  art. 27 ust. 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z  2021r. poz. 195 z późn. zm.), art. 104 oraz art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 3 pkt. 1, § 21 ust. 4, ust. 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294 z późn. zm.) i art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 2028) po zapoznaniu
się ze sprawozdaniem cząstkowym nr LW/1673/N/2022 z badania próbki wody pobranej dnia 18 maja 2022r. (data wpływu: 20 maja 2022r.) z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa

STWIERDZA

1. Warunkową przydatności wody do spożycia przez ludzi pochodzącą
z Wodociągu

2. Woda do spożycia przez ludzi oraz do celów higienicznych wymaga przegotowania

NAKAZUJE

1.     Podjąć działania naprawcze w zakresie kwestionowanego parametru celem doprowadzenia do wartości określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017r., poz. 2294 z późn. zm.).

2.     Przedstawić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Bochni plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji.

3.     Przekazać odbiorcom usług informację o podejmowanych oraz planowanych działaniach naprawczych mających na celu zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody wraz ze wskazaniem terminu ich zakończenia.

4.     Przedłożyć Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Bochni wynik badań jakości wody w zakresie parametrów grupy A zgodnie z Załącznikiem nr 2
do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294 z późn. zm.).

Decyzji w punktach 1-3 (nakazujących) na podstawie art. 108 KPA w związku
z przepisem art. 27 ust. 1 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na ochronę zdrowia ludzi.

Ustala termin wykonania punktu 4. (nakazującego) niniejszej decyzji
do dnia 31 maja 2022r.

Uzasadnienie

W dniu 18 maja 2022r. przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni na podstawie Harmonogramu poboru prób wody na 2022r. została pobrana do badania próbka wody z Wodociągu  Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa (punkt poboru: zbiornik wody pitnej Zbydniów -Wapniska, 32-744 Łapanów, identyfikator miejsca pobrania próbki: 1201PWOD0003/1201PPPPW0377) w zakresie parametrów grupy A i B  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294 z późn. zm.).

Powyższa próba wody badana była w Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków.

Na podstawie otrzymanego dnia 20 maja 2022r. sprawozdania cząstkowego             nr LW/1673/N/2022 z badania próbki wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni stwierdził, że woda nie spełnia wymagań określonych w Załączniku nr 1 punkt C tabela 1, lp. 1  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294 z późn. zm.), z uwagi na przekroczenie najwyższej dopuszczalnej wartości parametru Bakterii grupy coli, która wyniosła 3 jtk /100 ml (wartość dopuszczalna 0 jtk/100ml), natomiast Esherichia coli, Enterokoki i Clostridium perfringens wynoszą 0 jtk/100ml (wartość dopuszczalna 0 jtk/100ml).

Stwierdzone przekroczenie stanowi naruszenie §3 ust. 3 pkt. 1 w/w rozporządzenia, ponieważ woda do spożycia musi spełniać wymagania dla: „parametrów wskaźnikowych określonych w części C załącznika nr 1 do rozporządzenia”, który w tabeli 1. określa najwyższe dopuszczalne wartości parametrów mikrobiologicznych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami woda do spożycia nie może zawierać Bakterii grupy coli. Udostępnianie do spożycia i produkcji wody o zanieczyszczeniach mikrobiologicznych stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia jej użytkowników.  Obecność
w wodzie uzdatnionej bakterii grupy coli sugeruje jej nieprawidłowy proces uzdatniania
lub wtórne zanieczyszczenie.

W przypadku wykrycia w wodzie bakterii grupy coli należy:

– przeprowadzić przegląd procesów uzdatniania i dezynfekcji wody,

– przeprowadzić analizę dziennika awarii, napraw czy konserwacji poszczególnych urządzeń,

– przeprowadzić płukanie sieci.

Na podstawie §21 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294 z późn. zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia. Zgodnie z §21 ust. 4 „Warunkową przydatność wody do spożycia, o której mowa w ust. 1 pkt 3, właściwy państwowy inspektor sanitarny może stwierdzić w przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej próbce wody wskaźnikowych parametrów mikrobiologicznych przy jednoczesnym wykonaniu, w przypadku przekroczenia wartości parametrycznej <10 jtk (NPL)/100 dla parametru bakterie grupy coli, badań jakości wody wykluczających obecność w badanej próbce parametru Escherichia coli i Enterokoki
oraz uznania stwierdzonej niezgodności za nieistotną, niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań naprawczych.”

Woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wskazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia  wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294 z późn. zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni wydając niniejszą decyzją kierował się zasadą, iż woda pitna musi być jak najlepszej jakości.

Na podstawie art. 10 § 2 KPA PPIS w Bochni odstąpił od obowiązku zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu przed wydaniem decyzji, ze względu na zagrożenie dla zdrowia ludzkiego.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Bochni
mgr inż. Halina Bielec

Gminny Zakład Komunalny podjął działania naprawcze.
Po doprowadzeniu wody do odpowiednich norm Mieszkańcy o tym fakcie zostaną niezwłocznie poinformowani na stronie www.lapanow.pl oraz facebookowym profilu gminy.

Załączniki

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce