Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Warunkowa przydatność wody do spożycia

23.09.2022 - Grzegorz Statek

DECYZJA  124/22    

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni działając na podstawie art. 12 ust 1,  art. 27 ust. 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 195 z późn. zm.), art. 104 oraz art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.), §21 ust. 3 pkt 2, ust. 6, ust. 5, §26 ust. 3, §3 ust. 3 pkt 2  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) i art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 2028 z późn. zm.) po zapoznaniu się ze sprawozdaniem nr LW/3425/N/2022 z badania próbki wody pobranej dnia 20 września 2022r. (data wpływu: 23.09.2022r.) z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa

STWIERDZA

1.      Warunkową przydatności wody do spożycia przez ludzi pochodzącą z Wodociągu    Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa.

2.      Wartość parametru Trichlorometan (chloroform) nie może przekroczyć wartości
0,036 mg/l.

3.      Okres utrzymania się przekroczenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia
23 września 2022r.

NAKAZUJE

1.      Podjąć działania naprawcze w zakresie kwestionowanego parametru celem doprowadzenia do wartości określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017r., poz. 2294 z późn. zm.).

2.      Przedstawić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Bochni plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji.

3.      Poinformować osoby korzystające z wody z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa o jej warunkowej przydatności do spożycia przez ludzi.

4.      Doprowadzić jakość wody w zakresie parametru Trichlorometan (chloroform) zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Decyzji w punktach 1-3 (nakazujących) na podstawie art. 108 KPA w związku
z przepisem art. 27 ust. 2 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na ochronę zdrowia ludzi.

Ustala termin wykonania punktu 4. (nakazującego) niniejszej decyzji do dnia
24 października 2022r.

 

UZASADNIENIE

W dniu 20 września 2022r. przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni została pobrana do badania próbka wody z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa w zakresie oznaczenia parametru Trichlorometan (chloroform) do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 22017r., poz. 2294).

Powyższa próbka wody badana była w akredytowanym Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków.

Na podstawie otrzymanego w dniu 23 września 2022r. sprawozdania z badania powyższej próbki nr LW/3425/N/2022 (data wpływu: 23 września 2022r.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni stwierdził, że woda nie spełnia wymagań określonych w Załączniku nr 1 punkt D tabela 1, lp. 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), z uwagi na przekroczenie najwyższej dopuszczalnej wartości parametru Trichlorometan (chloroform), która wyniosła 0,036±0,004 mg/l (wartość dopuszczalna 0,030 mg/l).

Stwierdzone przekroczenie stanowi naruszenie §3 ust. 3, pkt. 2 w/w Rozporządzenia ponieważ woda do spożycia musi spełniać wymagania określone dla: „dodatkowych wymagań chemicznych określonych w części D załącznika nr 1 do rozporządzenia”.

Trichlorometan (chloroform) jest związkiem powstającym w wyniku reakcji zachodzącej między halogenami wprowadzanymi do wody w celach technologicznych lub dezynfekcyjnych. Jest wchłaniany po wprowadzeniu drogą doustną, poprzez inhalację lub przez skórę, a w organizmie może powstać kilka przejściowych metabolitów, których ilość zależy od gatunku i płci. Chloroform ma szczególne znaczenie dla zdrowia konsumentów z uwagi na to, że długotrwała ekspozycja może powodować zmiany w nerkach, wątrobie, tarczycy.

Na podstawie §21 ust. 3 pkt 2 oraz ust. 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294 z późn.zm.) PPIS w Bochni stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia, określając jednocześnie na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka dopuszczalną wartość parametru Trichlorometan (chloroform) nie mogącą przekroczyć 0,036 mg/l, oraz ustalając maksymalny termin realizacji działań naprawczych do dnia 24 października 2022r.

Zgodnie z §21 pkt 6 w/w Rozporządzenia: „W przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt 3, właściwy państwowy inspektor sanitarny stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia, określając dopuszczalne wartości parametryczne oraz termin trwania przekroczenia”.

Woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wskazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia   wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

W dniu 23 września 2022r. przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni poinformował telefonicznie zarządcę wodociągu o wyniku badania próbki wody i stwierdzonym przekroczeniu oraz o obowiązkach zarządcy wodociągu wynikających z przepisów prawnych oraz o konieczności podjęcia działań naprawczych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni wydając niniejszą decyzją kierował
się zasadą, iż woda pitna musi być jak najlepszej jakości.

Tutejszy organ nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności w zakresie punktów nakazujących 1-3 decyzji to jest podjęcie działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa do stanu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz do skutecznego poinformowania odbiorców wody o jej warunkowej przydatności do spożycia albowiem jest to konieczne do zapewnienia ochrony zdrowia konsumentów. Na podstawie art. 10 § 2 KPA PPIS w Bochni odstąpił od obowiązku zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu przed wydaniem decyzji, ze względu na zagrożenie dla zdrowia ludzkiego.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Bochni

mgr inż. Halina Bielec

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce