Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Warunkowa przydatność wody do spożycia

03.12.2020 - Mirosław Drożdż

DECYZJA nr 7532/20

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni działając na podstawie art. 12 ust 1, art. 27 ust. 1, art. 37 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 59 z późn.zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn.zm.), z § 3 ust. 3 pkt 1, § 6 ust 1 lit c, § 21 ust. 1 pkt 3, § 27 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), art. 5 ust. 1 i art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 1437) po zapoznaniu się ze sprawozdaniem wyniku wykonanego w ramach kontroli wewnętrznej nr 2526/Z/2020 próbki wody pobranej dnia 27 listopada 2020r. (data wpływu: 02 grudnia 2020r.) z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa (punkt poboru: kran – Szkoła Podstawowa Zbydniów)

STWIERDZA

1. Warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa
2. Wartość parametru glin nie może przekroczyć wartości 290µg/l.
3. Okres utrzymania się przekroczenia nie może być dłuższy niż 30 dni.

NAKAZUJE

1. Podjąć działania naprawcze w zakresie kwestionowanych parametrów celem doprowadzenia do wartości określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).
2. Przedstawić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Bochni plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowanym przez Wójta Gminy Łapanów.
3. Przekazać odbiorcom usług informację o warunkowej przydatności wody do spożycia oraz o podejmowanych i planowanych działaniach naprawczych mających na celu zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody wraz ze wskazaniem terminu ich zakończenia.
4. Przedłożyć Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Bochni pozytywny wynik badań jakości wody w zakresie parametrów grupy A zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).
Decyzji w punktach 1-3 (nakazujących) na podstawie art. 108 KPA w związku z przepisem art. 27 ust. 1 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na ochronę zdrowia ludzi.
Ustala termin wykonania punktu 4. (nakazującego) niniejszej decyzji do dnia 02 stycznia 2021r.

UZASADNIENIE

W dniu 27 listopada 2020r. przez właściciela obiektu została pobrana do badania próbka wody z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa w ramach kontroli wewnętrznej na podstawie harmonogramu na 2020 rok (Punkt poboru: kran – Szkoła Podstawowa Zbydniów) w zakresie parametrów grupy A zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).
Powyższa próba wody badana była w Laboratorium Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Rzeczna 7, 34-600 Limanowa.
Na podstawie otrzymanego w dniu 02 grudnia 2020r. sprawozdania z badań nr 2526/Z/2020 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni stwierdził, że woda nie spełnia wymagań określonych w Załączniku nr 1 punkt C tabela 2, lp. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r, poz. 2294), z uwagi na przekroczenie najwyższej dopuszczalnej wartości parametru:
– glinu, który wynosi 290±30 µg/l (wartość dopuszczalna: 200 µg/l),
Stwierdzone przekroczenie stanowi naruszenie §3 ust. 3, pkt. 1 w/w Rozporządzenia, ponieważ woda do spożycia musi spełniać wymagania określone dla: „parametrów wskaźnikowych określonych w części C załącznika nr 1 do rozporządzenia”, który w tabeli 2. określa najwyższe dopuszczalne wartości parametrów organoleptycznych
i fizykochemicznych.
Glin ( Al)– jest rozpowszechnionym szeroko pierwiastkiem, jest to pierwiastek toksyczny.
Dysfunkcje, które mogą stać się wynikiem nadmiaru glinu w organizmie, dotyczą przede wszystkim pracy układu nerwowego. Aluminium, jeśli nie jest wystarczająco sprawnie wydalane, kumuluje się w narządach, głównie w mózgu. Upośledza centralny układ nerwowy, blokując niektóre enzymy i wiążąc się z DNA komórek nerwowych. Objawia się to przede wszystkim zaburzeniami pamięci i równowagi, a uszkodzenie neuronów, którym skutkuje, jest nieodwracalne. Permanentny nadmiar aluminium prowadzi również do wapnienia tkanek, niedokrwistości czy utraty elastyczności w błonach komórkowych.
Na podstawie §21 ust. 3 pkt 1 oraz ust. 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294 z późn.zm.) PPIS w Bochni stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia, określając jednocześnie na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka dopuszczalną wartość parametru glinu nie mogącą przekroczyć 290 µg/l, oraz ustalając maksymalny termin realizacji działań naprawczych do dnia 02 stycznia 2021r.
Zgodnie z §21 pkt 6 w/w Rozporządzenia: „W przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt 3, właściwy państwowy inspektor sanitarny stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia, określając dopuszczalne wartości parametryczne oraz termin trwania przekroczenia”.
Woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wskazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).
W dniu 03 grudnia 2020r. przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni po interpretacji wyniku kontroli wewnętrznej jakości wody z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa poinformował telefonicznie kierownika wodociągu o stwierdzonym przekroczeniu oraz o obowiązkach administratora wodociągu wynikających z przepisów prawnych.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni wydając niniejszą decyzją kierował się zasadą, iż woda pitna musi być jak najlepszej jakości.
Tutejszy organ nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności w zakresie punktów 1 – 3 decyzji to jest podjęcie działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa do stanu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz do skutecznego poinformowania odbiorców wody o jej warunkowej przydatności do spożycia albowiem jest to konieczne do zapewnienia ochrony zdrowia konsumentów. Na podstawie art. 10 § 2 KPA PPIS w Bochni odstąpił od obowiązku zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu przed wydaniem decyzji, ze względu na zagrożenie dla zdrowia ludzkiego.
W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Bochni
mgr inż. Halina Bielec

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce