Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Warunkowa przydatności wody do spożycia.

10.08.2023 - Wiesław Węglarz

DECYZJA nr 107/23

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni działając na podstawie art. 12 ust 1, art. 27 ust. 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. 338), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (jednolity: Dz. U. z 2023r., poz. 775 z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 pkt. 2, § 21 ust. 3, pkt. 2, ust. 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294 z późn. zm.) i art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r., poz. 537) po zapoznaniu się ze sprawozdaniem cząstkowym nr LW/3000/N/2023/1 (data wpływu: 10 sierpnia 2023r.) z badania próbki wody pobranej dnia 8 sierpnia 2023r. z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa

STWIERDZA

1. Warunkową przydatności wody do spożycia przez ludzi pochodzącą z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa.
2. Wartość parametru Trichlorometan (chloroform) nie może przekroczyć wartości 0,069 mg/l.
3. Okres utrzymania się przekroczenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 10 sierpnia 2023r.

NAKAZUJE

1. Podjąć działania naprawcze w zakresie kwestionowanego parametru Trichlorometan (chloroform) celem doprowadzenia do wartości określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294 z późn. zm.).

2. Przedstawić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Bochni plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji.

3. Przekazać odbiorcom usług informację o podejmowanych oraz planowanych działaniach naprawczych mających na celu zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody wraz ze wskazaniem terminu ich zakończenia.

4. Doprowadzić jakość wody do wymagań w zakresie parametru Trichlorometan (chloroform) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294 późn. zm.).

Decyzji w punktach 1-3 (nakazujących) na podstawie art. 108 KPA w związku z przepisem art. 27 ust. 1 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na ochronę zdrowia ludzi.
Ustala termin wykonania punktu 4. (nakazującego) niniejszej decyzji do dnia 8 września 2023r.

UZASADNIENIE

W dniu 8 sierpnia 2023r. przez przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni na podstawie Harmonogramu poboru prób wody na 2023r. została pobrana do badania próbka wody z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa (punkt poboru: Pomieszczenie socjalne – Urząd Gminy w Łapanowie, 32-740 Łapanów 34, w zakresie parametrów grupy A i B Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294 późn. zm.). Powyższa próba wody badana była w Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków.
Na podstawie otrzymanego w dniu 10 sierpnia 2023r. sprawozdania cząstkowego nr LW/3000/N/2023/1 z badania próbki wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni stwierdził, że woda nie spełnia wymagań określonych w Załączniku nr 1 punkt D tabela 1, lp. 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294 późn. zm.), z uwagi na przekroczenie najwyższej dopuszczalnej wartości parametru Trichlorometan (chloroform), który wyniósł 0,069±0,007 mg/l (wartość dopuszczalna 0,030 mg/l).
Stwierdzone przekroczenie stanowi naruszenie §3 ust. 3, pkt. 2 w/w Rozporządzenia, ponieważ woda do spożycia musi spełniać wymagania określone dla: „dodatkowych wymagań chemicznych określonych w części D załącznika nr 1 do rozporządzenia” .
Trichlorometan (chloroform) jest związkiem powstającym w wyniku reakcji zachodzącej między halogenami wprowadzanymi do wody w celach technologicznych lub dezynfekcyjnych. Jest wchłaniany po wprowadzeniu drogą doustną, poprzez inhalację lub przez skórę, a w organizmie może powstać kilka przejściowych metabolitów, których ilość zależy od gatunku i płci. Chloroform ma szczególne znaczenie dla zdrowia konsumentów z uwagi na to, że długotrwała ekspozycja może powodować zmiany w nerkach, wątrobie, tarczycy.
Na podstawie § 21 ust. 3, pkt. 2, ust. 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294 późn. zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia, określając jednocześnie dopuszczalną wartość parametru Trichlorometan (chloroform) nie mogącą przekroczyć wartości 0,069 mg/l do dnia 8 września 2023r.
Zgodnie z §21 pkt 6 w/w Rozporządzenia: „W przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt 3, właściwy państwowy inspektor sanitarny stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia, określając dopuszczalne wartości parametryczne oraz termin trwania przekroczenia”.
Woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wskazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294 późn. zm.).
W dniu 10 sierpnia 2023r. przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni poinformował przedstawiciela właściciela wodociągu o stwierdzonym przekroczeniu parametru Trichlorometan (chloroform) oraz o obowiązkach właściciela wodociągu wynikających z przepisów prawnych oraz o konieczności podjęcia działań naprawczych.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni wydając niniejszą decyzją kierował się zasadą, iż woda pitna musi być jak najlepszej jakości.
Tutejszy organ nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności w zakresie punktów 1 – 3 decyzji to jest podjęcie działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa do stanu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz do skutecznego poinformowania odbiorców wody o jej warunkowej przydatności do spożycia albowiem jest to konieczne do zapewnienia ochrony zdrowia konsumentów. Na podstawie art. 10 § 2 KPA PPIS w Bochni odstąpił od obowiązku zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu przed wydaniem decyzji, ze względu na zagrożenie dla zdrowia ludzkiego.
W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

 

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Bochni
mgr inż. Dariusz Nowakowski
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego

Załączniki

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce