Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Woda w zalewie przydatna do kąpieli

27.07.2018 - Mirosław Drożdż

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni działając na podstawie art. 4 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia  14 marca 1985r.   o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z  2017r. poz. 1261. ze zm.), art. 344 ust. 1 pkt 1 a Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2017r. Poz. 1566) i § 6 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody            w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 1602) po zapoznaniu się z:

-protokołem poboru próby wody z kąpieliska Zalew Łapanów nr 1249/2018 z dnia 18.07.2018r. ( wizualna ocena jakości wody w kąpielisku)

-sprawozdaniem  nr 1473/Z/2018 z dnia 20.07.2018r. z badania wody pobranej dnia 18.07.2018r. z kąpieliska Zalew Łapanów

STWIERDZA, że

woda w kąpielisku- Kompleks Sportowo-Rekreacyjny „ZALEW” w Łapanowie

jest przydatna do kąpieli – załącznik nr 1 cz. A tabela I i II Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody            w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli

Uzasadnienie

W dniu 18 lipca 2018r. została pobrana, w ramach bieżącej oceny jakości wody,       do badania próbka wody z  kąpieliska- Kompleks Sportowo-Rekreacyjny „ZALEW”    w Łapanowie. Powyższa próbka badana była w akredytowanym Laboratorium Wody            i Ścieków, Rzeczna 7, 34-600 Limanowa Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej              i Mieszkaniowej Sp. z o.o., akredytacja nr AB 1223. Badanie wykonane na zlecenie Gminy Łapanów –  w ramach kontroli wewnętrznej.

Na podstawie sprawozdania z  badania nr 1473/Z/2018  powyższej próby z dnia 20.07.2018r. stwierdza się, że jakość wody w Kąpielisku wyznaczonym na terenie Zalewu Łapanów spełnia wymagania zawarte w załączniku nr 1 tabela I cz. A , Lp. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 1602  w badanej próbie stwierdzono:

Enterokoki – 44 j.t.k. ( wartość dopuszczalna ≤ 400 j.t.k. )

Escherichia coli – 25 j.t.k. (wartość dopuszczalna ≤ 1000 j.t.k.)

oraz na  podstawie protokołu poboru nr 1249/2018 z dnia 18.07.18r., gdzie zawarta jest wizualna ocena jakości wody w kąpielisku nie stwierdza się zakwitu sinic oraz obecności materiałów smolistych, szkła , tworzywa sztucznego , gumy oraz innych odpadów ( w ilości nie dającej się natychmiast usunąć) na podstawie załącznika 1, tabela II cz. A, Lp. 1 i 3 wyżej przytoczonego Rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni na podstawie powyższego wyniku ocenia, że woda w wyznaczonym Kąpielisku na Zalewie w Łapanowie nie stanowi zagrożenia higieniczno-zdrowotnego dla osób kąpiących się w niej i jest przydatna do kąpieli.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce