Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Woda zdatna do picia

27.05.2022 - Grzegorz Statek

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 37 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 195 z późn.) art. 162 § 1 pkt 1, § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn.zm.), § 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz.2294 z późn.zm.) i art. 12 ust. 1, ust. 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 2028), po zapoznaniu się z wynikiem badania próbki wody pobranej dnia 23 maja  2022r. (data wpływu: 26 maja 2022r.), sprawozdanie nr 950/Z/2022 (punkt poboru: zbiornik wody pitnej Zbydniów – Wapniska, 32-740 Łapanów)

STWIERDZA

wygaśnięcie pkt 1  decyzji nr 54/22 z dnia 20 maja 2022r., znak: NHK-9020-01-10-12/22
stwierdzającej warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi pochodzącej
z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni na podstawie otrzymanego dnia 20 maja 2022r. sprawozdania z badań nr LW/1673/N/2022 próbki wody pobranej dnia 18 maja 2022r. z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa stwierdził , że woda nie spełnia wymagań określonych w Załączniku nr 1 punkt C tabela 1, lp. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r, poz. 2294 z późn.zm.), z uwagi na przekroczenie najwyższej dopuszczalnej wartości parametru Bakterie grupy coli, która wyniosła 3 jtk/100 ml (wartość dopuszczalna 0 jtk/1ml).

W związku z powyższym dnia 20 maja 2022r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni wydał decyzje nr 54/22, znak: NHK-9020-01-10-12/22 stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa.

W dniu 26 maja 2022r. do PPIS w Bochni wpłynęło sprawozdanie z badania jakości wody nr 950/Z/2022 z dnia 26 maja 2022r. z badania próbki wody pobranej dnia 23 maja 2022r. Na podstawie powyższego sprawozdania wynika, że jakość wody do spożycia przez ludzi w zakresie badanych parametrów nie budzi zastrzeżeń. Powyższa próba wody badana była w  Laboratorium Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  Sp. z o.o., ul. Rzeczna 7, 34 – 600 Limanowa.

Woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wskazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia   wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. z 2017r., poz. 2294 z późn.zm.).

Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji leży w interesie zarówno społecznym, jak i interesie strony. Interes społeczny jest realizowany w tym wypadku przez zapewnienie dostępu do wody o odpowiedniej jakości.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni postanowił jak w sentencji.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

Załączniki

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce