Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Wójt Gminy Łapanów ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Tarnawie

18.05.2021 - Mirosław Drożdż

ZARZĄDZENIE  Nr  409/2021

Wójta Gminy Łapanów

z dnia 17 maja 2021r.

 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Tarnawie 119, Gmina Łapanów.

        Na podstawie art.30 ust. 1 i ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.) , art. 63 ust. 1 i ust. 10 w zw. z art.29 ust.2 pkt 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2020r. poz. 910 z późn. zm.) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz. U. z 2017r. poz. 1587 ze zm.), zarządzam, co następuje:

 

§ 1

1.Ogłaszam konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Tarnawie nr 119, dla której organem prowadzącym jest Gmina Łapanów.
2. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do niniejszego  zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na:

1. stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łapanów, bip.malopolska.pl/uglapanow

2. urzędowej tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łapanów nr 34, 32 – 740 Łapanów,
3. tablicy ogłoszeń w siedzibie Szkoły Podstawowej w Tarnawie nr 119, 32 – 741 Tarnawa.

§ 3. Postępowanie konkursowe przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Centrum Obsługi Oświaty w Łapanowie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Szczegóły: https://bip.malopolska.pl/uglapanow,a,1936107,wojt-gminy-lapanow-oglasza-konkurs-na-kandydata-na-stanowisko-dyrektora-szkoly-podstawowej-w-tarnawi.html

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce