Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Wójt Gminy Łapanów ogłasza sprzedaż w trybie przetargu publicznego

07.11.2023 - Grzegorz Statek

1.Nazwa i siedziba Sprzedawcy: Urząd Gminy Łapanów, 32-740 Łapanów 34

2.Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie i ocena ofert odbędzie się w dniu 27.11.2023 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Łapanów, pok. nr 18 , 32-740 Łapanów 34.

3. Przedmiot przetargu publicznego:

Rodzaj pojazdu: Autobus

Marka: JELCZ – ZASADA

Model: L090M 12t

Ilość – 1 szt

Nr rejestracyjny: KBC E042

Rok produkcji: 2000

Samochód użytkowany przez Urząd Gminy Łapanów

Stan drogomierza : 297640 km

Silnik – zapłon samoczynny

Napęd : 4×2 , skrzynia biegów manualna

Pojemność: 4580 ccm, Moc silnika: 155 KM

Dane uzupełniające:

Aktualne badanie techniczne

Cena wywoławcza pojazdu :

– 12 054,00 zł , słownie: dwanaście tysięcy pięćdziesiąt cztery złote brutto ( w tym 23% VAT).

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu:
Autobus można oglądać w Urzędzie Gminy Łapanów.

Osobami uprawnionymi do kontaktu w zakresie udostępnienia przedmiotu sprzedaży są:

– Pan Zbigniew Hejmo – kierowca, tel. 665607056

5. Warunki przystąpienia do przetargu.

1) Wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. :

– wadium na autobus JELCZ-ZASADA wynosi: 1 205,40 zł słownie: jeden tysiąc dwieście pięć złotych 40/100, które należy wpłacić na rachunek Urzędu Gminy Łapanów, 32-740 Łapanów 34, nazwa banku : Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie Oddział w Łapanowie nr rachunku : 14 8591 0007 0120 0000 0026 0001 najpóźniej do dnia 24.11.2023 r. (liczy się data wpływu wadium na rachunek Urzędu Gminy Łapanów).

2) Złożenie pisemnej podpisanej oferty, która będzie zawierać:

– Imię , nazwisko i miejsce zamieszkania lub firmę i siedzibę Oferenta

– oferowaną cenę i warunki jej zapłaty

– oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem składnika rzeczowego majątku ruchomego będącego przedmiotem przetargu publicznego albo że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania się ze stanem tego składnika.

– dane kontaktowe : nr telefonu / adres e-mail

6. Termin i miejsce złożenia ofert:

Ofertę w zaklejonej kopercie należy złożyć osobiście lub przesłać do Urzędu Gminy Łapanów, 32-740 Łapanów 34, dziennik podawczy, pok. nr 5 do dnia 27.11.2023 r. do godz. 9.00 z dopiskiem na kopercie; „Oferta na zakup autobusu JELCZ -ZASADA nie otwierać przed godz. 10.00 dnia 27.11.2023 r.”

7. Złożenie co najmniej jednej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.

8. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

9. Informacje dodatkowe

Wpłata wadium oznacza przyjęcie i akceptację warunków udziału w przetargu opisanych w niniejszym ogłoszeniu.

Sprzedający wybierze Oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę.

W przypadku gdy co najmniej dwóch Oferentów zaoferuje tę samą cenę, Sprzedający postanowi o kontynuowaniu przetargu publicznego w formie aukcji między tymi oferentami.

Sprzedający zawrze z Nabywcą umowę kupna- sprzedaży na piśmie w terminie 7 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym w umowie , nie dłuższym niż 7 dni licząc od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Zapłaty dokonuje się przelewem na rachunek wskazany w umowie sprzedaży.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez Nabywcę ceny nabycia.

Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zwraca się w terminie do 7 dni odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

Wadium złożone przez Nabywcę, zalicza się na poczet ceny.

Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy Oferent, który wygrał przetarg publiczny uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

W sprawach przedmiotu przetargu można kontaktować się z pracownikiem Urzędu Gminy Łapanów – Grzegorz Statek, tel. 14 684 85 12.

Łapanów, dnia 7.11.2023 r.

Załączniki

  • doc oferta
    Data dodania: 7 listopada 2023 09:33 Rozmiar pliku: 38 KB Pobrania: 62
Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce