Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Wójt otrzymał absolutorium

03.07.2019 - Grzegorz Statek

27 czerwca 2019 r. w sali widowiskowej Centrum Kultury Gminy Łapanów odbyła się XII Sesja Rady Gminy Łapanów. Po stwierdzeniu prawomocności obrad i przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji odbyło się uroczyste wręczenie srebrnych medali „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.

Odznaczenia te nadawane są przez Ministra Obrony Narodowej rodzicom, których troje i więcej dzieci odbyło służbę w szeregach Wojska Polskiego. Stanowią uznanie dla osób, które swoją pracą lub działalnością przyczyniły się do rozwoju i umocnienia obronności kraju. Są uhonorowaniem ogromnego trudu, jakim jest wychowanie synów w duchu patriotyzmu, miłości do ojczyzny i szacunku dla tradycji narodowej.

Odznaczenia przyznano:

– Krystynie Durak z Sobolowa,

– Tadeuszowi Dyrla ze Zbydniowa,

– Antoninie Gembacz z Kobylca,

– Zuzannie i Emilowi Gacek z Cichawki,

– Marii i Eugeniuszowi Gacek z Boczowa,

– Krystynie i Janowi Gacek z Cichawki,

– Marii i Bronisławowi Góral z Brzezowej

– Emilii Jagle z Chrostowej,

– Konstantemu Kaja z Tarnawy,

– Józefowi Kaciczakowi z Grabia,

– Aleksandrze Karteczce z Łapanowa,

– Cecylii i Czesławowi Miśkowicz ze Zbydniowa,

– Stanisławie i Romanowi Pacek z Łapanowa,

– Halinie i Adamowi Satoła z Tarnawy,

– Kazimierze i Andrzejowi Stalmach ze Zbydniowa,

– Marii Soleckiej z Sobolowa,

– Leokadii i Zbigniewowi Tyrańskim z Brzezowej,

– Stanisławie i Stanisławowi Węgrzyn z Kamyka,

– Marii Woźniak z Sobolowa,

– Zofii Weber z Tarnawy.

Aktu wręczenia medali dokonał mjr Wiesław Maciejowski – Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień – Szef Wydziału Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami, Andrzej Śliwa – Wójt Gminy Łapanów oraz Celina Jacewicz – Przewodnicząca Rady Gminy Łapanów. Wszyscy wyróżnieni otrzymali listy gratulacyjne, kwiaty oraz drobne upominki.

Warto nadmienić, że ministerialny medal jest przyznawany na wniosek miejscowego komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień, z prośbą o przyznanie odznaczenia. Medal został ustanowiony przez Sejm ustawą z dnia 21 kwietnia 1966 r. Według ustawy stanowi uznanie dla osób, które swoją pracą lub działalnością przyczyniły się do rozwoju i umocnienia obronności kraju. Medal może być również nadawany jednostce wojskowej, organizacji społecznej, przedsiębiorstwu, zakładowi lub instytucji. Wraz z odznaką wyróżnienia wręczana jest legitymacja. Medal posiada trzy stopnie:

• Złoty Medal

• Srebrny Medal

• Brązowy Medal.

Zasady nadawania medalu zmieniono rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 1991 r. Według tego rozporządzenia medal nadaje się osobom, które:

– wykazały męstwo lub odwagę w bezpośrednim działaniu związanym z obronnością kraju albo osiągnęły bardzo dobre wyniki w realizacji zadań obronnych

– posiadają szczególne zasługi w dziedzinie rozwoju nowoczesnej myśli wojskowej, techniki wojskowej oraz potencjału obronnego, jak również w zakresie szkolenia i wychowania wojskowego

– swoją pracą zawodową lub działalnością w organizacjach społecznych znacznie przyczyniły się do rozwoju i umocnienia systemu obronnego kraju.

Po zakończeniu uroczystości głos zabrali zaproszeni goście: Starosta Bocheński Adam Korta, Wicestarosta Bocheński Ryszard Drożdżak, Radny Powiatu Marek Patalita oraz p.o. dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Tadeusz Białka. Przemówienia dotyczyły działań inwestycyjnych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe na terenie gminy Łapanów.

Po przemówieniach Przewodniczący Komisji odczytali sprawozdania z odbytych posiedzeń. W dalszej części sesji odbyła się debata nad Raportem o stanie gminy Łapanów za 2018 r. Następnie radni podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Łapanów za 2018 r., po czym podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu w 2018 r. Pozostałe przyjęte na sesji uchwały dotyczyły:

1. ustalenia regulaminów Ośrodka w Kompleksie Sportowo-Rekreacyjnym „Zalew”,

2. rozpatrzenia skargi na działalność p.o. Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego z siedzibą Kobylec 64A,

3. zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze,

4. przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami, działającymi na terenie gminy Łapanów,

5. ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka lub klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,

6. zmiany uchwały Nr II/12/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie Programu          współpracy gminy Łapanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019,

7. zmiany Uchwały Nr V/26/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Po podjęciu uchwał radni zapoznali się z Informacją na temat oceny zasobów pomocy społecznej dla gminy Łapanów na rok 2018, po czym złożyli interpelacje. Na zakończenie wójt poinformował o realizacji uchwał i działalności międzysesyjnej.

Tekst: Mirosław Drożdż
Zdjęcia: Grzegorz Statek

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce