Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Wójt otrzymał absolutorium

28.06.2024 - Grzegorz Statek

Dnia 27 czerwca 2024r. o godz. 14:00 w Sali widowiskowej Centrum Kultury Gminy Łapanów odbyła się III Sesja Rady Gminy Łapanów. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Robert Pietraś. Po przyjęciu protokołu z obrad poprzedniej  sesji, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej złożył sprawozdanie z działalności Komisji Wspólnych.

W dalszej części sesji odbyła się debata nad Raportem o stanie gminy Łapanów za 2023 r. po której radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łapanów wotum zaufania, a także zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łapanów za 2023 r., jak również  podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Łapanów za rok 2023. Członkowie Prezydium Rady złożyli Wójtowi Gminy i Pani Skarbnik gratulacje i wręczyli symboliczny bukiet kwiatów.

Pozostałe przyjęte na sesji uchwały dotyczyły:

1)      zmiany uchwały budżetowej Gminy Łapanów na rok 2024;

2)      Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapanów;

3)      zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia parkingu płatnego, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej;

4)      wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wolica;

5)      wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Tarnawa.

Na zakończenie Wójt poinformował o realizacji uchwał i działalności międzysesyjnej, a także udzielił odpowiedzi na wnioski i interpelacje.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce