Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Wójt otrzymał absolutorium

29.06.2018 - Mirosław Drożdż

27 czerwca w sali widowiskowej Centrum Kultury Gminy Łapanów odbyła się XLII Sesja Rady Gminy. Po przyjęciu przez radnych protokołów z poprzednich sesji, radny Wiesław Węglarz przedstawił informację o działalności międzysesyjnej komisji, po czym miało miejsce składanie wniosków i interpelacji.
Następnie radni podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Łapanów za 2017 r., po czym podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu w 2017 r. Członkowie Prezydium Rady złożyli wójtowi gratulacje i wręczyli symboliczny bukiet kwiatów. W tym miejscu wójt Robert Roj podziękował radnym, sołtysom, pracownikom Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych za wspólną pracę, okazywane wsparcie, a także za wielkie zaangażowanie w realizację bieżących zadań gminy.
Pozostałe przyjęte na sesji uchwały dotyczyły: zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 r., wynagrodzenia Wójta Gminy, usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Łapanów, przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania, powołania Komisji inwentaryzacyjnej ds. inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji, uchwalenia dopłat do niektórych grup taryfowych za usługi zbiorowego odprowadzenia ścieków, przystąpienia gminy Łapanów do realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.
Na zakończenie wójt poinformował o realizacji uchwał i działalności międzysesyjnej, a także udzielił odpowiedzi na wnioski i interpelacje.

Tekst i zdjęcia: Mirosław Drożdż

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce