Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

XIV Sesja Rady Gminy

04.10.2019 - Mirosław Drożdż

W dniu 26 września 2019 r. w sali widowiskowej Centrum Kultury Gminy Łapanów odbyła się XIV Sesja Rady Gminy. Po stwierdzeniu prawomocności obrad i przedstawieniu porządku obrad, radni przyjęli protokoły z poprzednich sesji. Sprawozdania z prac Komisji Rady złożyli ich przewodniczący.

W dalszej części sesji radni zapoznali się z realizacją budżetu za I półrocze 2019 r., z informacją o działalności Gminnego Zakładu Komunalnego oraz sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Następnie radni podjęli uchwały w sprawach:

1/ zmian w budżecie gminy na 2019 r.,

2/ zmiany Uchwały Nr VII/43/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wysokości diet dla sołtysów,

3/ zmiany Uchwały Nr VII/42/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Łapanów,

4/ zmiany Uchwały Nr  XLVII/264/18 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łapanów,

5/ wyboru ławników na kadencję od 2020 r. do 2023 r. (w wyniku głosowania tajnego ławnikiem została Agnieszka Kurnik),

6/ zmiany Uchwały Nr XI/75/15 w sprawie Regulaminu ustalania niektórych składników wynagradzania oraz dodatków dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Łapanów,

7/ powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji,

8/ wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łapanów usytuowanych w ciągu dróg powiatowych,

9/ wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łapanów usytuowanych w ciągu dróg gminnych.

W kolejnej części sesji zebrani wysłuchali sprawozdania z działalności wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy, ponadto zapoznali się z informacją o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie. Na koniec miało miejsce zgłaszanie interpelacji i zapytań, a także wolne wnioski i informacje.

Gościem specjalnym podczas XIV Sesji Rady Gminy Łapanów był Poseł na Sejm RP prof. Włodzimierz Bernacki, który podsumował swoją 4-letnią kadencję i wyraził wdzięczność za bardzo dobrą współpracę. Wójt wraz z delegacją radnych podziękował posłowi za wszelką pomoc i wspieranie działań inwestycyjnych gminy w ostatnich latach.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce