Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

XVI Sesja Rady Gminy

06.12.2019 - Mirosław Drożdż

W dniu  28 listopada 2019 r. w sali widowiskowej Centrum Kultury Gminy Łapanów odbyła się XVI Sesja Rady Gminy. Po przyjęciu przez radnych protokołu z poprzedniej sesji, Przewodniczący Komisji przedstawili sprawozdania z posiedzeń Komisji Rady.

Następnie radni podjęli uchwały w sprawach:

1/ zmiany uchwały Budżetowej Nr VI/30/2019 RG Łapanów z dnia 14 marca 2019 r.,

2/ określenia wysokości stawek podatkowych od nieruchomości na 2020 r.,

3/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Łapanów na 2020 r.,

4/ zmiany Uchwały nr XVIII/120/16 Rady Gminy Łapanów z dnia 22 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łapanów,

5/ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.,

6/ Rocznego programu współpracy Gminy Łapanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020,

7/ ustalenia ryczałtowej stawki  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe,

8/ określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

9/ szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

10/ ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi oraz poboru opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,

11/ określenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.

W dalszej części zebranym przedstawiona została informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych Wójta Gminy, Przewodniczącej Rady Gminy oraz pozostałych radnych. Następnie wójt złożył sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym, a zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy. Kolejnym punktem sesji była informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie oraz zgłaszanie nowych interpelacji i zapytań. Po wolnych wnioskach i informacjach Przewodnicząca Rady zamknęła obrady sesji.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce