Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

XXXVII Sesja Rady Gminy

29.03.2018 - Jarosław Nowojowski

W dniu 29 marca 2018 r. w sali widowiskowej Centrum Kultury w Łapanowie odbyła się XXXVII Sesja Rady Gminy. Rozpoczęło ją pożegnanie odchodzącego na emeryturę długoletniego kierownika Referatu Infrastruktury i Ochrony Środowiska – Tadeusza Nowojowskiego. Wójt Robert Roj wyraził uznanie za jego 45-letnią pracę na rzecz mieszkańców gminy Łapanów, podziękował za profesjonalizm, zaangażowanie i rzetelność podczas wykonywania obowiązków służbowych. Przewodnicząca Rady Celina Jacewicz wraz z Wiceprzewodniczącym Ryszardem Kaczmarczykiem złożyli natomiast podziękowanie w imieniu Rady Gminy. Następnie radni przyjęli protokoły z poprzednich sesji, a informację o działalności międzysesyjnej komisji złożył radny Wiesław Węglarz.

Ważnym punktem obrad była informacja na temat bezpieczeństwa publicznego. Przedstawili ją: podinsp. Robert Dudek – Z-ca Komendanta Powiatowego Policji oraz asp. sztab. Mariusz Mardosz – Komendant Komisariatu Policji w Nowym Wiśniczu. Radni oraz sołtysi, w nawiązaniu do materiałów przedstawionych w prezentacji multimedialnej, złożyli liczne wnioski, mogące poprawić bezpieczeństwo na terenie gminy Łapanów. Wypełnili także ankiety, które docelowo posłużą funkcjonariuszom policji w usprawnieniu ich pracy.

W dalszej części sesji radni zgłosili wnioski i interpelacje, po czym podjęli uchwały:
1/ w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 r.,
2/ w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Łapanów na rok 2019 środków stanowiących fundusz sołecki,
3/ w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Łapanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017 r.,
4/ w sprawie podziału gminy Łapanów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
5/ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę Łapanów porozumienia z Zarządem Województwa Małopolskiego i przejęcia zadania publicznego, polegającego na zarządzaniu odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 966 Wieliczka – Tymowa, położonej na terenie gminy Łapanów, obejmującego letnie utrzymanie drogi i zimowe utrzymanie chodników w latach 2018 – 2022.

W ostatniej części sesji zebrani zapoznali się z informacją na temat jednostek oświatowych oraz wysokości subwencji oświatowej, z informacją na temat ochrony przeciwpożarowej, z informacją na temat ochrony przeciwpowodziowej, sprawozdaniem z realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za 2017 r. oraz potrzeb związanych z realizacją zadań na rok 2018, a także z informacją wójta o realizacji uchwał i działalności międzysesyjnej.

Tekst i zdjęcia: Mirosław Drożdż

 

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce