Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

ZAWIADOMIENIE o II Sesji Rady Gminy Łapanów

23.11.2018 - Grzegorz Statek

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 29 listopada 2018 r., o godz. 9:00 w sali widowiskowej Centrum Kultury Gminy Łapanów zwołuję II Sesję Rady Gminy, na którą zapraszam proponując następujący porządek obrad:.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji:

            1/ stwierdzenie prawomocności obrad,

            2/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

            3/ przyjęcie porządku obrad.

2.Informacja o działalności międzysesyjnej komisji.

3.Zgłaszanie wniosków i interpelacji.

4.Podjęcie uchwał w sprawach:

            1/zmiany do budżetu Gminy na 2018 r.

            2/określenia wysokości stawek podatkowych od nieruchomości na 2019 r.

         3/określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy             Łapanów,

            4/zwolnień w podatku od nieruchomości,

            5/zmiany Statutu Gminy Łapanów,

            6/zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łapanów.

           7/Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.,

          8/programu współpracy Gminy Łapanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

          9/ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łapanów.

5. Informacja Wójta o realizacji uchwał i działalności międzysesyjnej.

6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.

7. Zapytania i wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad Sesji.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce