Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Łapanów

27.12.2021 - Grzegorz Statek

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 poz. 1372 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 29 grudnia 2021 r. (środa) o godz. 11:00 zwołuję online XXXVII Sesję Rady Gminy Łapanów, na którą zapraszam proponując następujący porządek obrad:

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji:
1) stwierdzenie prawomocności obrad,
2) przedstawienie porządku obrad,
3) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Sprawozdanie Komisji Rady Gminy Łapanów.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia inkaso;
2) ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe;
3) zmiany Uchwały Nr XXVII/168/2020 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Budżetu Gminy Łapanów na 2021 r.;
4) zmiany Uchwały Nr XXVII/169/2020 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapanów;
5) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapanów na lata 2022-2035;
6) Budżetu Gminy Łapanów na 2022 r.;
7) zamiaru likwidacji Szkoły Muzycznej I stopnia w Sobolowie.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
5. Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie.
6. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie obrad Sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Łapanów
Celina Jacewicz

Przewodnicząca Rady Gminy Łapanów zaprasza sołtysów do oglądania transmisji – www.lapanow.pl. Sołtysi, którzy będą chcieli zgłosić wolne wnioski proszeni są o przesłanie ich e-mailem przed rozpoczęciem obrad sesji.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce