Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Łapanów

25.02.2022 - Grzegorz Statek

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 poz. 1372 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 28 lutego 2022 r. (poniedziałek) o godz. 12:00 zwołuję online XXXIX Sesję Rady Gminy Łapanów, na którą zapraszam proponując następujący porządek obrad:

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji:

1)     stwierdzenie prawomocności obrad,

2)     przedstawienie porządku obrad,

3)     przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

2. Sprawozdania Komisji Rady Gminy Łapanów.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1)     przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łapanów;

2)     pozostawienia petycji bez rozpatrzenia;

3)     przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łapanów w 2022 roku;

4)    zmiany Uchwały Nr XXXVIII/242/2022 Rady Gminy Łapanów z dnia 13 stycznia
2022 r. w sprawie Budżetu Gminy Łapanów na 2022 r.

5)     likwidacji Szkoły Muzycznej I stopnia w Sobolowie;

6)     wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych w miejscowości Lubomierz, gmina Łapanów.

4.      Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury Gminy Łapanów.

5.      Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej.

6.      Sprawozdanie finansowe z funkcjonowania ośrodka nad zalewem.

7.      Sprawozdanie z realizacji współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

8.      Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2021 r. oraz informacja o realizacji dodatku uzupełniającego dla nauczycieli.

9.      Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

10.  Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie.

11.  Zgłaszanie interpelacji i zapytań.

12.  Wolne wnioski i informacje.

13.  Zamknięcie obrad Sesji.

Przewodnicząca rady Gminy Łapanów
Celina Jacewicz

Przewodnicząca Rady Gminy Łapanów zaprasza Radnych Gminy Łapanów do zdalnego udziału w sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy Łapanów zaprasza sołtysów do oglądania transmisji – www.lapanow.pl. Sołtysi, którzy będą chcieli zgłosić wolne wnioski proszeni są o przesłanie ich e-mailem przed rozpoczęciem obrad sesji.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce