Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Zapytanie ofertowe

10.08.2021 - Mirosław Drożdż

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Łapanów zaprasza do złożenia oferty cenowej na udzielenie pożyczki długoterminowej
w wysokości 12.897.000,00 zł na konsolidację części zadłużenia Gminy Łapanów.

ZAMAWIAJĄCY:

GMINA ŁAPANÓW

32-740 Łapanów 34

NIP: 8681021302

REGON: 851660677

Tel: 14 684 85 39, fax: 14 685 39 00

Kontakt telefoniczny: 14 684 85 39 – Skarbnik Gminy – Justyna Lichoń

 

1.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1)    Udzielenie i obsługa pożyczki długoterminowej na konsolidacje części zadłużenia Gminy Łapanów w wysokości 12.897.000,00 zł.

2)    Wysokość pożyczki ogółem 12.897.000,00 zł.

3)    Waluta pożyczki PLN.

4)    Okres udzielenia pożyczki od 27.08.2021 r. do  31.12.2035 r.

5)    Spłata pożyczki długoterminowej w ratach miesięcznych płatnych w terminach na ostatni dzień każdego miesiąca w kwotach według tabeli z załącznika

Harmonogram spłaty długoterminowej pożyczki na konsolidację części zadłużenia gminy Łapanów (w załączniku)
z

6)    Odsetki spłacane będą w ratach miesięcznych, w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca, począwszy od 30.09.2021 r.

7)    Oprocentowanie pożyczki: zmienne według stawki oprocentowania depozytów międzybankowych WIBOR 1M lub WIBOR 3M i stałej marży banku lub instytucji finansowej. Marża winna być podana przez Wykonawcę w procentach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

8)    Oprocentowanie naliczane miesięcznie od aktualnego stanu zadłużenia.

9)    Zabezpieczenie pożyczki: weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

10)  Zamawiający przewiduje możliwość przedterminowej spłaty zaciągniętej pożyczki lub jej części bez ponoszenia jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu, w tym bez wcześniejszego powiadamiania Wykonawcy.

11)  Zaciągnięcie pożyczki nie będzie pociągało za sobą konieczności założenia rachunku przez Gminę u Wykonawcy.

12)  Wykonawca nie pobierze żadnych opłat i prowizji z tytułu udzielenia, obsługi i administracji pożyczki poza wyszczególnionymi w formularzu ofertowym.

2.    TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1)    Postawienie pożyczki do dyspozycji Gminy w następujących transzach:

a)    27.08.2021 r. – 12.897.000,00 zł.

2)    Powyższy termin wypłaty transzy należy traktować orientacyjnie, ponieważ wypłaty transz będą uzależnione od potrzeb finansowych Gminy. Postanowienie tej treści zostanie zawarte w umowie pożyczkowej.

3)    Rozpoczęcie: 27.08.2021 r.

4)    Zakończenie 31.12.2035 r.

3.    ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE
DO TREŚCI UMOWY:

1)    Udzielenie kredytu w wysokości 12.897.000,00 zł;

2)    Okres udzielenia pożyczki: od 27.08.2021 r. do 31.12.2035 r.;

3)    Spłata pożyczki w ratach miesięcznych płatnych w terminach na ostatni dzień każdego miesiąca w kwotach według tabeli (w załączniku)

Harmonogram spłaty długoterminowej pożyczki na konsolidację części zadłużenia Gminy Łapanów (w załączniku)

4)    Odsetki spłacane będą w ratach miesięcznych, w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca, począwszy od 30.09.2021 r. i nie podlegają kapitalizacji;

5)    Oprocentowanie pożyczki: zmienne według stawki oprocentowania depozytów międzybankowych WIBOR 1M lub WIBOR 3M i stałej marży banku lub instytucji finansowej. Marża winna być podana przez Wykonawcę w procentach z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku.

6)    Oprocentowanie naliczane miesięcznie od aktualnego stanu zadłużenia.

7)    Określone w chwili zawierania umowy oprocentowanie może ulegać w okresie umownym zmianom tylko w przypadku zmiany stawki WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych
lub trzymiesięcznych (stopa bazowa). Marża w okresie umownym jest stała.

8)    Zaciągnięcie pożyczki nie będzie pociągało za sobą konieczności założenia rachunku przez Gminę u Wykonawcy.

9)    Zabezpieczenie pożyczki: weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

10)  Uruchomienie pożyczki odbędzie się na podstawie pisemnej dyspozycji zawierającej informacje o wysokości pożyczki lub jej transzy i terminie postawienia do dyspozycji Zamawiającego przelewem na rachunek bieżący w Krakowskim Banku Spółdzielczym oddział Łapanów Nr 14 8591 0007 0120 0000 0026 0001.

Przewidywane postawienie kredytu do dyspozycji Gminy w następujących terminach
i transzach:

a)    27.08.2021 r. – 12.897.000,00 zł  z dopuszczeniem zmiany terminu uruchomienia pożyczki oraz wysokości transz.

11)  Zamawiający przewiduje możliwość przedterminowej spłaty zaciągniętej pożyczki lub jej części bez ponoszenia jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu, w tym bez wcześniejszego powiadamiania Wykonawcy, bez zawierania aneksu do umowy.

12)  Wykonawca nie pobierze żadnych opłat i prowizji z tytułu udzielenia, obsługi
i administracji pożyczki poza wyszczególnionymi w formularzu ofertowym.

13)  W sprawach nieuregulowanych będą miały zastosowanie przepisy ustawy Kodeksu cywilnego, Prawa bankowego oraz wekslowego i czekowego.

14)  Zmiany do umowy dla zachowania swojej ważności będą wymagały formy pisemnej
w postaci aneksu podpisanego przez obie strony i mogą nastąpić w sytuacji:

a)    Rezygnacji z części pożyczki,

b)    Prolongaty w spłacie pożyczki,

c)    Wydłużenia okresu spłaty rat kapitałowych.

Zamawiający nie będzie ponosił żadnych opłat z tego tytułu.

15)  Spłata pożyczki i odsetek – według załącznika Nr 2- harmonogram realizacji i spłat pożyczki.

16)  Za datę spłaty pożyczki, odsetek przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek Wykonawcy.

17)  Jeżeli termin spłaty raty pożyczki, odsetek przypada na dzień wolny od pracy uważa się, że termin został dotrzymany jeżeli spłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym po tym terminie.

18)  Do obliczania oprocentowania przyjmuje się rzeczywistą ilość dni w miesiącu i roku.

19)  Po wyborze oferty w terminie 3 dni Wykonawca sporządzi i przedłoży projekt umowy, zawierający istotne postanowienia, o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym. Ponadto projekt umowy określi szczegółowo sposób realizacji zamówienia w uzgodnieniu z Zamawiającym

4.    SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM:

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Ze strony Zamawiającego uprawnionym do udzielenia wyjaśnień jest: Justyna Lichoń – Skarbnik Gminy Łapanów, tel. 14 684 85 39, e-mail: skarbnik@lapanow.pl

5.    SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT, MIEJSCE I TERMIN ICH SKŁADANIA:

1)    Oferta powinna zostać złożona na piśmie do dnia 20.08.2021 r. do godz.9.00 (decyduje data wpływu) w Sekretariacie Urzędu Gminy Łapanów, pokój nr 5 lub
za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres: Urząd Gminy Łapanów, 32-740 Łapanów 34 w kopercie oznaczonej opisem: OFERTA na „Udzielenie pożyczki długoterminowej w wysokości 12.897.000,00 zł na konsolidację części zadłużenia Gminy Łapanów” nie otwierać przed dniem 20.08.2021 godz.9.00.

2)    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.08.2020 r. o godz. 9.15 w Sali Narad Urzędu Gminy Łapanów pokój Nr 18.

3)    Do oferty Wykonawca dołącza następujące dokumenty:

a)    Wypełniony formularz ofertowy Załącznik Nr 1

b)    Wypełniony harmonogram realizacji i spłat pożyczki załącznik Nr 2

A także:

a)    Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzającego prowadzenie działalności zgodnie z charakterem niniejszego zamówienia wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b)    Umocowania prawne dla osób podpisujących ofertę, jeżeli nie są wymienieni w wypisie z właściwego rejestru,

Łapanów, dnia 10 sierpnia 2021 r.

Załączniki:

1)    Formularz oferty – załącznik Nr 1

2)    Formularz harmonogramu realizacji i spłat pożyczki – Załącznik Nr 2

3)    Uchwała Nr  XXXI/201/2021 Rady Gminy Łapanów z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na konsolidację części zadłużenia Gminy Łapanów.

 

Załączniki

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce