Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

14.12.2022 - Jarosław Nowojowski

Kierownik Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Łapanowie, działając na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji usług pn. „Wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Łapanów w roku 2023 – zajęcia z fizjoterapii”.

 

I.         ZAMAWIAJĄCY

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Łapanów – 36, 32 -740 Łapanów

Tel./fax 14 685 39 04, e-mail: gops@lapanow.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30

 

II.         OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1. Przedmiot zamówienia: Wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania – zajęcia z fizjoterapii dla dziecka z dystrofią mięśniową w wymiarze  5 godzin tygodniowo na podstawie art. 50 ustawy z dnia  marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 2268 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005r., Nr 189, poz. 1598 ze zm.) oraz (Dz. U. z 2006r., Nr 134, poz. 943 § 1).

 

2. Usługi mogą być świadczone w dowolnych dniach tygodnia, w tym także ustawowo wolne od pracy, w godzinach ustalonych wspólnie przez specjalistę (Wykonawcę usługi) i rodzicem dziecka/ osobę dorosłą objętą SUO.

 

3. Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z dojazdami ani ewentualnymi przejazdami podczas świadczenia wyżej wymienionych usług opiekuńczych. Do czasu świadczenia usług opiekuńczych wlicza się wyłącznie czas wykonywania usługi, nie wlicza się natomiast w szczególności czasu dojazdu Wykonawcy do osoby, w stosunku do której świadczone są usługi opiekuńcze, ani jego powrotu do miejsca zamieszkania.

 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zmówienia zawiera: Formularz ofertowy (załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego)

 

5. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2023r.- 31.12.2023 r.

 

6. Kryteria wyboru: najniższa cena brutto jednej godziny zegarowej usługi. Podana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 

III.         NIEZBĘDNE WYMAGANIA

 

 

Zgodnie z § 3 Rozporządzenia z dnia 6 lipca 2006r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych:

 

1. Posiadać kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

 

2. Posiadanie co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:

a)  szpitalu psychiatrycznym;

b)  jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

c)   placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

d)  ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;

e)  zakładzie rehabilitacji;

f) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

3. Posiadanie przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w ust. 1 § 3 wyż. cyt. Rozporządzenia co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w ust. 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

 

4. Osoby świadczące usługi, o którym mowa w § 2 pkt 1 lit. a wyżej cyt. Rozporządzenia muszą posiadać udokumentowane przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

 

a)    umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;

b)    kształtowania nawyków celowej aktywności;

c)     prowadzenia treningu zachowań społecznych.

 

IV.         WTMAGANE DOKUMENTY

 

1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego przedstawiający cenę wykonania jednej godziny zegarowej specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania ( załącznik Nr 1);

2. Życiorys (CV);

3. Dokument potwierdzający wykształcenie;

4.Udokumentowany staż pracy w jednostkach wymienionych w pkt 1 § 3 cytowanego Rozporządzenia;

5. Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, umiejętności i odbyte szkolenie.

 

V.         SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

1.Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim w zamkniętej kopercie na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapanowie, 32 – 740 Łapanów – 36 w terminie do 29.12.2022r. do godz. 14:00 (decyduje data wpływu do GOPS) z dopiskiem „Oferta na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2023r.” lub e-mailem na adres: gops@lapanow.pl

 

2.Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium: 100% cena, a w przypadku takiej samej ceny pod uwagę zostanie wzięte doświadczenie zawodowe.

 

VI.         INFORMACJE DODATKOWE

 

a)      niniejsze zapytanie nie obliguje zamawiającego do zawarcia umowy,

b)      otwarcie oferty cenowej nie ma charakteru publicznego,

c)      po wybraniu najkorzystniejszej oferty, zamawiający skontaktuje się wyłącznie z wybranym oferentem,

d)      zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

Kierownik
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
Małgorzata Bolak

 

 

VII.         OBOWIĄZKI INFORMACYJNE RODO:

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), dalej „RODO”, informujemy, że:

1.       Administratorem danych osobowych jest  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapanowie, Łapanów 36, 32-740 Łapanów, tel: 14 685 39 04, e-mail: gops@lapanow.pl  (dalej: Administrator).

2.  W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować
z wyznaczonym przez Administratora  inspektorem ochrony danych,  listownie na adres Administratora
z dopiskiem „IOD” oraz mailowo: e-mail: iodo@marwikpoland.pl

3.   Cel przetwarzania danych oraz podstawy prawne.

Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu  zawarcia umowy lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie  przed zawarciem umowy.

4.   Okres przechowywania danych.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do rozpatrzenia złożonej przez Panią/Pana oferty, zaś w przypadku zawarcia umowy przez czas obowiązywania umowy, a następnie przechowywane przez okres wskazany w przepisach prawa tj.  przez okres  5 lat.

5  W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

6.   Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być osoby, którym udostępniona zostanie dokumentacja w zakresie w jakim stanowi informację publiczną w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej Ponadto   odbiorcą   Pani/Pana danych   mogą   być   podmioty   świadczące usługi na rzecz Administratora  w oparciu o zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych, w tym podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi dotyczące utrzymania systemów informatycznych, usługi doradcze. Dane mogą być również udostępnione operatorom pocztowym w zakresie niezbędnym do doręczenia korespondencji oraz podmiotom upoważnionym do dostępu do danych na mocy obowiązujących przepisów prawa.

7. Przysługują Pani/Panu następujące uprawienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a.     prawo dostępu do danych  osobowych oraz otrzymania ich kopii;

b.     prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych;

c.     prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje
w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

d.     prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa;

e.      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres:  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8.   Aby skorzystać z powyższych praw, można się kontaktować z Administratorem na podany w pkt 1. adres do korespondencji.

9.   Podanie danych osobowych w związku z zapytaniem ofertowym w celu rozeznania rynku nie jest obowiązkowe,  ale  jest  warunkiem  niezbędnym  do  rozpatrzenia oferty i zawarcia umowy.

Załączniki

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce