Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Zapytanie ofertowe

13.12.2019 - Mirosław Drożdż

I. ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapanowie zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla dziecka z dystrofią mięśniową oraz z zaburzeniami psychicznymi w miejscu jego zamieszkania.

 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi i dystrofią mięśniową.

 

III. RODZAJ ZAMÓWIENIA:

Usługi.

 

IV. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚĆ ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby

z zaburzeniami psychicznymi:

-rehabilitacja dziecka z rozpoznaniem dystrofii mięśniowej oraz zaburzeń psychicznych w wymiarze 5 godzin tygodniowo w miejscu zamieszkania, tj. Gmina Łapanów,

 

– zajęcia logopedyczne dla dziecka z rozpoznaniem dystrofii mięśniowej oraz zaburzeń psychicznych w wymiarze 2 godzin tygodniowo w miejscu zamieszkania, tj. Gmina Łapanów,

 

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. (termin rozpoczęcia usług nie wcześniej niż po otrzymaniu dotacji z Urzędu Wojewódzkiego)

 

VI. Kryterium wyboru oferty :

– cena brutto jednej godziny ( 60 min) świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla

osoby z zaburzeniami psychicznymi – 100%,

Podana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 

VII. OGÓLNY ZAKRES WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI:

zakres usług, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.2005r. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.) w szczególności:

1. rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2017r. poz. 1938 )

–współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno – pedagogicznego i edukacyjno – terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług,

2. zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć

rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie ma możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j Dz.U.2017r., poz.882)

 

VIII. KWALIFIKACJE OSOBY ŚWIADCZĄCEJ SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE (zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r.

w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych):

1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty.

2. Posiadanie co najmniej półrocznego stażu pracy w jednej z następujących jednostek:

1/szpitalu psychiatrycznym

2/jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

3/placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami

rozwoju lub upośledzeniem umysłowym

4/ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym

5/zakładzie rehabilitacji

6/innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze

dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w ust. 1, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w ust. 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

4. Posiadanie udokumentowanego przeszkolenia w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług.

 

IX. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1.Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „Formularz ofertowy” wraz z wymaganymi

załącznikami tj.:

a/ życiorys (CV),

b/ dokument potwierdzający wykształcenie,

c/ inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,

d/ udokumentowany staż pracy w jednostkach wymienionych w § 3 wyżej wymienionego

rozporządzenia,

e/ posiadane referencje z dotychczasowych miejsc pracy,

f/ oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw

publicznych,

g/ oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

h/ klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

2) Oferta ma być złożona na całość zamówienia wyszczególnionego w pkt. IV niniejszego

zapytania ofertowego.

3) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez osobę

upoważnioną.

4) W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą – na kopercie należy

umieścić napis: „Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2020r.”

 

X. INFORMACJE DODATKOWE:

-niniejsze zapytanie nie obliguje zamawiającego do zawarcia umowy

-otwarcie ofert cenowych nie ma charakteru publicznego

-po wybraniu najkorzystniejszych ofert zamawiający skontaktuje się wyłącznie z wybranym

oferentem.

-umowa będzie podpisana z chwilą otrzymania środków finansowych na realizację w/w usług

 

XI. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

1) Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, mailowo na adres gops@lapanow.pl  lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapanowie, 32-740 Łapanów 36,

2) Ofertę złożyć należy do dnia: 27 grudnia 2019r. do godz. 14.00

3) Osoba do kontaktów w przedmiocie zamówienia: Małgorzata Bolak – Kierownik GOPS

tel. 14 685 39 04

W przypadku wybrania oferty zgłoszonej mailowo Ośrodek Pomocy Społecznej będzie

żądał dodatkowo złożonej dokumentacji w oryginale.

Załączniki

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce