Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Zarządzenie dot. podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemicznym

18.03.2020 - Mirosław Drożdż

Zarządzenie Nr 193/2020 Wójta Gminy Łapanów z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie podjęcia  działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS –CoV-2.

Na  podstawie  art.31  ustawy   z  dnia  8  marca  1990 roku  o  samorządzie  gminnym (Dz. U. z  2019 r. poz. 506 ze zm.)  w  związku  z  art.19 ust. 1 i 2 ustawy z  dnia  26  kwietnia 2007 r.  o  zarządzaniu  kryzysowym (Dz.U. z  2019 r. poz. 1938 ze  zm.)  oraz   § 8 Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  z  dnia  13 marca 2020 r. w  sprawie  ogłoszenia  na  obszarze  Rzeczypospolitej  Polskiej  stanu  zagrożenia  epidemicznego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 433  ze  zm.) zarządzam,  co  następuje :

§ 1.

1.  W  związku  z  zagrożeniem  epidemicznym  związanym  z  rozprzestrzenianiem  się  koronawirusa    SARS-CoV-2,  celem  zapewnienia  bezpieczeństwa zdrowotnego  mieszkańców   Gminy  Łapanów,  zawieszam  wszelkie  imprezy  i  wydarzenia  organizowane  w  budynkach  oraz   obiektach  administrowanych  przez  Gminę  Łapanów  oraz  dofinansowanych  z  budżetu  gminy  do  odwołania.

2. Wszystkie  jednostki  organizacyjne  gminy  zobowiązuję  do  odwołania  wszystkich  imprez  masowych, wydarzeń  społecznych,  kulturalnych,  sportowych  i  zajęć dodatkowych.

§ 2.

1.  Informuję,  że  od  dnia  16  marca  2020 r.  do  odwołania   Urząd  Gminy  oraz  jednostki organizacyjne  nie  będą  przyjmować  stron,  wobec  powyższego w  celu  załatwienia  wszelkich  spraw   urzędowych  mieszkańcom   zalecam  kontaktowanie  się  telefonicznie, pocztą  tradycyjną  lub  w  formie  elektronicznej.

2. Zalecam  ponadto dokonywanie  wszelkich  płatności  w  formie  elektronicznej.

3. Bezpośredni  kontakt   mieszkańców  oraz  interesantów z  pracownikami  urzędu możliwy  będzie  wyłącznie  w  sprawach  pilnych,  po  wcześniejszym  uzgodnieniu  telefonicznym

z  pracownikiem  danego  referatu.

§ 3.

Zarządzenie  obowiązuje  do  jego  odwołania.

§ 4.

Zarządzenie  podlega  ogłoszeniu  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Gminy  Łapanów oraz

w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  i  na  stronie  internetowej  Urzędu  Gminy  Łapanów.

§ 5.

Wykonanie  zarządzenia  powierzam  kierownikom  referatów, kierownikom  i  dyrektorom   jednostek  organizacyjnych.

§ 6.

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce