Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Zarządzenie Nr 412/2021 Wójta Gminy Łapanów z dnia 21.05.2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w m. Łapanów przeznaczonej do dzierżawy

02.06.2021 - Mirosław Drożdż

Z a r z ą d z e n i e   Nr  412/2021

Wójta Gminy Łapanów

z dnia  21.05.2021r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Łapanów

przeznaczonej do dzierżawy na okres do 10 lat w trybie bezprzetargowym

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz.713 ze zm. ), art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020r., poz. 1990 ze zm.) w związku z Uchwałą  Nr XXIX/193/2021 Rady Gminy Łapanów z dnia 6 maja 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Łapanów na okres do 10 lat w trybie bezprzetargowym.

 

z a r z ą d z a m    co następuje

§ 1

Ogłasza się wykaz nieruchomości położonej na terenie gminy Łapanów, na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 273/71 obręb Łapanów, gmina Łapanów, dla której Sąd Rejonowy w Bochni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer TR1O/00093553/1 o powierzchni 0,56 ha. stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

1. Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łapanów przez okres 21 dni.

2.  Informację o zamieszczeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej a także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łapanów.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się  Kierownikowi Referatu Infrastruktury i Ochrony Środowiska.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce