Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

ZARZĄDZENIE Nr 611/2022 Wójta Gminy Łapanów z dnia 01 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Tarnawie nr 119, Gmina Łapanów.

01.06.2022 - Mirosław Drożdż

ZARZĄDZENIE Nr 611/2022 Wójta Gminy Łapanów z dnia 01 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Tarnawie nr 119, Gmina Łapanów.

Na podstawie art.30 ust. 1 i ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2022r., poz. 559 ze zm.) , art. 63 ust. 1 i ust. 10 w zw. z art. 29 ust.2 pkt 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz. 1082 z późn.zm.) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021r. poz. 1428), zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

1.  Ogłaszam konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Tarnawie nr 119, dla której organem prowadzącym jest Gmina Łapanów.

2. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.   Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na:

1. stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łapanów, bip.malopolska.pl/uglapanow
2.  urzędowej tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łapanów nr 34, 32 – 740 Łapanów,

3.  tablicy ogłoszeń w siedzibie Szkoły Podstawowej w Tarnawie  nr 119, 32 – 741 Tarnawa.

§ 3.

Postępowanie konkursowe przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Centrum Obsługi Oświaty w Łapanowie.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr  661/2022 Wójta Gminy Łapanów z dnia 01 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Tarnawie nr 119, Gmina Łapanów.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz. 1082 ze zm.) w art. 63 reguluje, że po upływie okresu, na który powierzono stanowisko dyrektora, organ prowadzący jest zobowiązany do ogłoszenia konkursu i przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora.

Z dniem 31 sierpnia 2022 r. upływa okres jednego roku powierzenia nauczycielowi dyplomowanemu funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej w Tarnawie.

Niniejszym zarządzeniem przyjmuje się treść ogłoszenia zawierającego:

1)    wymagania związane z wykształceniem i kwalifikacjami kandydata ubiegającego się o stanowisko dyrektora szkoły podstawowej;

2)    wymagania dotyczące rodzajów dokumentów, które musi zawierać oferta złożona przez kandydata;

3)    termin i miejsce składania kompletnych ofert.

 

Podjęcie niniejszego zarządzenia jest celowe i zasadne.

 

Szczegóły w BIP: tutaj

Załączniki

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce