Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

16.03.2020 - Grzegorz Statek

ZARZĄDZENIE
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa małopolskiego.
Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) zarządza się, co następuje:
§ 1. W celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się chorobie COVID-19, zarządzam
zawieszenie na terenie województwa małopolskiego organizowania imprez artystycznych
i rozrywkowych.
§ 2. Zawieszenie organizowania imprez obejmuje także zakaz przeprowadzania takich
imprez i dotyczy:
1) imprez artystycznych i rozrywkowych o których mowa w ustawie z dnia 25 października
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
2) imprez masowych artystyczno-rozrywkowych w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009
r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171)
– organizowanych przez osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne
nie posiadające osobowości prawnej, bez względu na lokalizację tych imprez i sposób ich
odbywania na terenie województwa małopolskiego oraz bez względu na liczbę ich
uczestników, w tym w szczególności dotyczy imprez organizowanych w teatrach, operach,
operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury, galeriach sztuki lub
w innych podobnych obiektach.
§ 3. Zawieszenie organizowania imprez obowiązuje do dnia 25 marca 2020 r.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Komendantowi Wojewódzkiemu Policji
w Krakowie.
§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Krakowie oraz na tablicy ogłoszeń Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
§ 6. Informacja o wydaniu zarządzenia zostanie podana niezwłocznie do wiadomości
publicznej także w środkach masowego przekazu.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 marca 2020 r.
Wojewoda Małopolski
Piotr Ćwik

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce