Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Zawiadomienie o XL Sesji Rady Gminy Łapanów

23.05.2018 - Grzegorz Statek

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 24 maja (czwartek) 2018 r. o godz. 9:00 w  sali widowiskowej Centrum Kultury w Łapanowie zwołuję XL Sesję Rady Gminy, na którą zapraszam proponując następujący porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji:

            1/ stwierdzenie prawomocności obrad,

            2/ przyjęcie protokołów z poprzednich sesji,

            3/ przyjęcie porządku obrad.

2.Informacja o działalności międzysesyjnej komisji.

3.Zgłaszanie wniosków i interpelacji.

4.Podjęcie uchwał w sprawach:

            1/ zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 r.,

            2/ wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Łapanów umowy z Gminą Gdów, w  celu wykonania zadania polegającego na rozbudowie oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej zlokalizowanej na pograniczu miejscowości Zagórzany – dz. nr 254 (Gmina Gdów) oraz Kobylec – dz. nr 262 (Gmina Łapanów),

           3/ przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Łapanów za rok  2017,

            4/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w formie przetargu ustnego nieograniczonego,

            5/ ustalenia wysokości stawek opłat  za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych położonych na terenie Gminy Łapanów.

5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

6. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Łapanów na lata 2010 – 2020.

7. Analiza  stanu gospodarki odpadami komunalnymi.

8. Projekt Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

9. Informacja Wójta o realizacji uchwał i działalności międzysesyjnej.

10. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.

11. Zapytania i wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad Sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Łapanów

(-) Celina Jacewicz

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce