Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Zawiadomienie o XLII Sesji Rady Gminy Łapanów

20.06.2018 - Grzegorz Statek

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 27 czerwca (środa) 2018 r. o godz. 11:00 w  sali widowiskowej Centrum Kultury w Łapanowie zwołuję XLII Sesję Rady Gminy, na którą zapraszam proponując następujący porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji:

            1/ stwierdzenie prawomocności obrad,

            2/ przyjęcie protokołów z poprzednich sesji,

            3/ przyjęcie porządku obrad.

2.Informacja o działalności międzysesyjnej komisji.

3.Zgłaszanie wniosków i interpelacji.

4.Podjęcie uchwał w sprawach:

            1/ zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 r.,

            2/ wynagrodzenia Wójta Gminy,

           3/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z    wykonania budżetu Gminy Łapanów za 2017 r.

            4/ udzielenie lub nie udzielania absolutorium dla Wójta Gminy Łapanów za rok 2017,

            5/ usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

            6/ ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Łapanów,

        7/ przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania,

            8/ powołania Komisji inwentaryzacyjnej ds. inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji,

           9/ uchwalenia dopłat do niektórych grup taryfowych za usługi zbiorowego odprowadzenia ścieków.

5. Informacja Wójta o realizacji uchwał i działalności międzysesyjnej.

6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.

7. Zapytania i wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad Sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Łapanów
(-) Celina Jacewicz

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce