Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Zawiadomienie o XXXVII Sesji Rady Gminy Łapanów

22.03.2018 - Jarosław Nowojowski

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 29 marca (czwartek) 2018 r. o godz. 9:00 w sali widowiskowej Centrum Kultury w Łapanowie zwołuję XXXVII Sesję Rady Gminy, na którą zapraszam proponując następujący porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji:
1/ stwierdzenie prawomocności obrad,
2/ przyjęcie protokołów z poprzednich sesji,
3/ przyjęcie porządku obrad.

2.Informacja o działalności międzysesyjnej komisji.

3.Informacja na temat bezpieczeństwa publicznego.

4.Zgłaszanie wniosków i interpelacji.

5.Podjęcie uchwał w sprawach:
1/ w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 r.,
1a/ w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,
2/ w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Łapanów na rok 2019 środków stanowiących fundusz sołecki,
3/ w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Łapanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017 r.,
4/ w sprawie podziału Gminy Łapanów na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
5/ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Łapanów porozumienia z Zarządem Województwa Małopolskiego i przejęcia zadania publicznego, polegającego na zarządzaniu odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 966 Wieliczka – Tymowa, położonej na terenie Gminy Łapanów, obejmującego letnie utrzymanie drogi i zimowe utrzymanie chodników w latach 2018 – 2022.

6. Informacja na temat jednostek oświatowych oraz wysokości subwencji
oświatowej.

7. Informacja na temat ochrony p.pożarowej.

8. Informacja na temat ochrony p. powodziowej.

9. Informacja Wójta o realizacji uchwał i działalności międzysesyjnej.

10. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.

11. Zapytania i wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad Sesji.


Przewodnicząca Rady Gminy

(-) mgr Celina Jacewicz

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce