Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Zawiadomienie o zwołaniu LVI Sesji Rady Gminy Łapanów w dniu 27.04.2023 r.

21.04.2023 - Grzegorz Statek

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 poz. 40 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 27 kwietnia 2023 r. (czwartek) o godz. 14:00 w sali widowiskowej Centrum Kultury Gminy Łapanów zwołuję LVI Sesję Rady Gminy Łapanów, na którą zapraszam proponując następujący porządek obrad:

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji:
1) stwierdzenie prawomocności obrad,
2) przedstawienie porządku obrad,
3) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Sprawozdania Komisji Rady Gminy Łapanów.
3. Informacja na temat bezpieczeństwa publicznego, ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwpowodziowej.
4. Informacja na temat jednostek oświatowych oraz wysokości subwencji oświatowej.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) skargi na Wójta Gminy Łapanów;
2) rozpatrzenia petycji;
3) wykazu kąpielisk na rok 2023 na terenie Gminy Łapanów;
4) zmiany Uchwały Nr LV/325/2023 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 w Gminie Łapanów;
5) zmiany Budżetu Gminy Łapanów na 2023 rok;
6) zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia inkaso;
7) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej w miejscowości Tarnawa;

6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
7. Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie.
8. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie obrad Sesji.

Celina Jacewicz
Przewodnicząca Rady Gminy Łapanów

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce