Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Zawiadomienie o zwołaniu LVIII Sesji Rady Gminy Łapanów w dniu 22.06.2023 r.

15.06.2023 - Grzegorz Statek

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 poz. 40 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 22 czerwca 2023 r. (czwartek) o godz. 15:00 w sali widowiskowej Centrum Kultury Gminy Łapanów zwołuję LVIII Sesję Rady Gminy Łapanów, na którą zapraszam proponując następujący porządek obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji:

1)    stwierdzenie prawomocności obrad,

2)    przedstawienie porządku obrad,

3)    przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

2. Sprawozdanie Komisji Rady Gminy Łapanów.

3. Raport o stanie Gminy Łapanów za 2022 rok.

1)    Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Łapanów za 2022 rok.

2)    Debata nad Raportem o stanie Gminy Łapanów za 2022 rok.

3)    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łapanów wotum zaufania.

4. Sprawozdanie z wykonania budżetu:

1)    Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łapanów za 2022 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Łapanów za 2022 rok.

2)    Rozpatrzenie sprawozdania finansowego.

3)    Uchwała Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łapanów za 2022 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Łapanów na dzień 31 grudnia 2022 r.

4)    Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie przyjęcia sprawozdania budżetowego za rok 2022 oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu.

5)    Uchwała Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Krakowie w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łapanów
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Łapanów z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

1)    zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łapanów za 2022 r.;

2)    udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Łapanów za rok 2022;

3)    zmiany Uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy;

4)    powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników;

5)    zmiany Budżetu Gminy Łapanów na 2023 rok;

6)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapanów;

7)    przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Łapanów na lata 2023-2026”;

8)    wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łapanów;

9)    wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łapanów;

10) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 12 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

11) przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie;

12) przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

6. Ocena zasobów Pomocy Społecznej.

7.    Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

8.    Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie.

9.    Zgłaszanie interpelacji i zapytań.

10. Wolne wnioski i informacje.

11. Zamknięcie obrad Sesji.

Celina Jacewicz
Przewodnicząca Rady Gminy Łapanów

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce