Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Zawiadomienie o zwołaniu LXI Sesji Rady Gminy Łapanów w dniu 26.10.2023 r.

23.10.2023 - Grzegorz Statek

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 poz. 40 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 26 października 2023 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali widowiskowej Centrum Kultury Gminy Łapanów zwołuję LXI Sesję Rady Gminy Łapanów, na którą zapraszam proponując następujący porządek obrad:

Porządek obrad:

1.    Otwarcie Sesji:

1)    stwierdzenie prawomocności obrad,

2)    przedstawienie porządku obrad,

3)    przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2.    Sprawozdania Komisji Rady Gminy Łapanów.

3.    Podjęcie uchwał w sprawach:

1)    zmiany Budżetu Gminy Łapanów na 2023 rok;

2)    zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Łapanów w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;

3)    regulaminu korzystania z toalety publicznej zlokalizowanej na dz. nr 291 w msc. Łapanów oraz powierzenia Wójtowi Gminy Łapanów uprawnień do ustalania wysokości opłaty za korzystanie z toalety publicznej;

4)    zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu ustalania niektórych składników wynagradzania oraz dodatków dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łapanów.

4.    Informacja o stanie oświaty za 2022/2023.

5.    Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

6.    Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie.

7.    Zgłaszanie interpelacji i zapytań.

8.    Wolne wnioski i informacje.

9.    Zamknięcie obrad Sesji.

 

Celina Jacewicz
Przewodnicząca Rady Gminy Łapanów

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce