Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Zawiadomienie o zwołaniu LXV Sesji Rady Gminy Łapanów w dniu 21.03.2024 r.

15.03.2024 - Grzegorz Statek

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 poz. 40 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 21 marca 2024 r. (czwartek) o godz. 13:00 w sali widowiskowej Centrum Kultury Gminy Łapanów zwołuję LXV Sesję Rady Gminy Łapanów, na którą zapraszam proponując następujący porządek obrad:

 

Porządek obrad:

1.    Otwarcie Sesji:

1)    stwierdzenie prawomocności obrad,

2)    przedstawienie porządku obrad,

3)    przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2.    Sprawozdania Komisji Rady Gminy Łapanów.

3.    Podjęcie uchwał w sprawach:

1)    przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łapanów na rok 2024;

2)    wykazu kąpielisk na rok 2024 na terenie Gminy Łapanów;

3)    przystąpienia Gminy Łapanów do realizacji Programu “Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024;

4)    ustanowienia Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów”;

5)    przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Łapanów na lata 2024-2030;

6)    rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Łapanów na rok 2025 środków stanowiących fundusz sołecki;

7)    zmiany Budżetu Gminy Łapanów na 2024 r.;

8)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapanów;

9)    rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łapanów;

10) powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji;

11) określenia wysokości oraz zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Łapanów w roku kalendarzowym 2024.

4.    Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej.

5.    Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury Gminy Łapanów.

6.    Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2023 r. oraz informacja o realizacji dodatku uzupełniającego dla nauczycieli.

7.    Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej za rok 2023.

8.    Sprawozdanie – Raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 r.

9.    Sprawozdanie z realizacji współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

10.  Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

11.  Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie.

12.  Zgłaszanie interpelacji i zapytań.

13.  Wolne wnioski i informacje.

14.  Podsumowanie kadencji 2018-2024.

15.  Zamknięcie obrad Sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Łapanów
mgr Celina Jacewicz

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce