Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Zawiadomienie o zwołaniu sesji

01.06.2020 - Mirosław Drożdż

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 4 czerwca 2020 r., o godz. 17:00 w sali widowiskowej Centrum Kultury Gminy Łapanów zwołuję XXI Sesję Rady Gminy, na którą zapraszam proponując następujący porządek obrad:.

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji:

1/ stwierdzenie prawomocności obrad,

2/ przedstawienie porządku obrad,

3/ przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

2. Sprawozdania Komisji Rady.

3. Podjęcie uchwał:

1/ w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/119/2020 Rady Gminy Łapanów z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie Budżetu Gminy Łapanów na 2020 r.,

2/ w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/130/16 Rady Gminy Łapanów z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Łapanów,

3/ w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie tymi odpadami na rzecz   gminy oraz za usługi w zakresie pozbywania się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych,

4/ w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

5/ w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,

6/ w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łapanów,

7/ w sprawie rozpatrzenia petycji.

4. Sprawozdanie – raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 r.

5. Ocena zasobów pomocy społecznej dla gminy Łapanów za rok 2019.

6. Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2019.

7. Informacja dotycząca jednostek oświatowych oraz wysokości części subwencji oświatowej dla gminy na 2020 r.

8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń dla nauczycieli oraz informacja o jednorazowym dodatku uzupełniającym za rok 2019.

9. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Łapanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019”.

10. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

11. Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie.

12. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.

13. Wolne wnioski i informacje.

14. Zamknięcie obrad Sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

(-) Celina Jacewicz

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce