Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu VII Sesji Rady Gminy Łapanów w dniu 28 marca 2019 r.

26.03.2019 - Grzegorz Statek

Z A W I A D O M I E N I E

Dotyczy: zwołania VII Sesji Rady Gminy Łapanów.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu  28 marca 2019 r., o godz. 10:00 w sali widowiskowej Centrum Kultury Gminy Łapanów zwołuję VII Sesję Rady Gminy, na którą zapraszam proponując następujący porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji:

            1/ stwierdzenie prawomocności obrad,

            2/  przedstawienie porządku obrad,

            3/ przyjęcie protokołu z obrad poprzednich sesji.

2.Sprawozdania Komisji Rady.

3.Podjęcie uchwał w sprawach:

            1/zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 r.,

            2/rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Łapanów na rok 2020 środków     stanowiących fundusz sołecki,

            3/zmiany uchwały Nr I/3/18 w sprawie ustalenia składów liczbowych stałych Komisji      Rady Gminy,

            4/zmiany Uchwały nr I/4/18 w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji   Rady Gminy,

            5/zmiany Uchwały Nr XLI/234/18 RG Łapanów z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie  określenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wysokości inkasa,

            6/zmiany Uchwały Nr XLI/235/18 RG Łapanów z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie            odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości  wynagrodzenia za inkaso,

            7/przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania     bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łapanów w 2019 r.,

            8/rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łapanów,

            9/określenia wstępnej lokalizacji przystanków autobusowych przy niżej    wymienionych drogach powiatowych:

1. Nr 1444 K Uszew-Nowy Wiśnicz-Nieznanowice w m. Sobolów,

2. Nr 2083K Ubrzeż – Sobolów w m. Kamyk,

            10/przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  na terenie            Gminy Łapanów.

4.Informacja na temat jednostek oświatowych oraz wysokości subwencji oświatowej.

5.Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za rok 2018.
6.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

7.Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie.

8.Zgłaszanie interpelacji i zapytań.

9.Wolne wnioski i informacje.

10.Zamknięcie obrad Sesji.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Łapanów

(-) Celina Jacewicz

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce