Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu VIII Sesji Rady Gminy Łapanów w dniu 25 kwietnia 2019 r.

23.04.2019 - Grzegorz Statek

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu  25 kwietnia 2019 r., o godz. 10:00 w sali widowiskowej Centrum Kultury Gminy Łapanów zwołuję VIII Sesję Rady Gminy, na którą zapraszam proponując następujący porządek obrad:.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji:

            1/ stwierdzenie prawomocności obrad,

            2/ przedstawienie porządku obrad,

            3/ przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

2. Sprawozdania Komisji Rady.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

            1/ zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 r.,

            2/ ustalenia regulaminów Ośrodka w Kompleksie Sportowo-Rekreacyjnym „ZALEW”,

            3/ wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie Gminy Łapanów,

            4/ zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łapanów”   dla terenów nieruchomości położonych w m .Kobylec oraz Łapanów”,

         5/ planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz  określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie i doskonalenie  nauczycieli w roku 2019,

            5/a przyjęcia programu postępowania naprawczego Gminy Łapanów na lata 2020-2022,

            6/ odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.

4. Sprawozdanie z Realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

5. Sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Łapanów na lata 2010 – 2020

6. Sprawozdanie z realizacji współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

7. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi.

8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań w 2018 r. określonych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015 – 2021,

9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego.

10. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

11. Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie.

12. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.

13. Wolne wnioski i informacje.

14. Zamknięcie obrad Sesji.

                                                                                      Przewodnicząca Rady Gminy Łapanów

                                                                                                      (-) Celina Jacewicz

 

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce