Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu XII Sesji Rady Gminy Łapanów w dniu 27 czerwca 2019 r.

24.06.2019 - Grzegorz Statek

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu  27 czerwca 2019 r., o godz. 9:00 w sali widowiskowej Centrum Kultury Gminy Łapanów zwołuję XII Sesję Rady Gminy, na którą zapraszam proponując następujący porządek obrad:

Porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji:

            1/ stwierdzenie prawomocności obrad,

            2/ przedstawienie porządku obrad,

            3/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2.Uroczyste wręczenie medali ”Za zasługi dla obronności kraju”.

      1/ Udzielenie głosu zaproszonym gościom.

3.Sprawozdania Komisji Rady.

4.Raport o stanie Gminy Łapanów za 2018 r.

     1/Debata nad Raportem o stanie Gminy Łapanów za 2018 r.

     2/Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łapanów wotum zaufania.

5.Sprawozdanie z wykonania budżetu:

     1/Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łapanów za 2018 rok.

   2/Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łapanów za 2018 rok,

     3/Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018 r.

     4/Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Łapanów za 2018 r.

     5/Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej.

6.Podjęcie uchwał w sprawach:

   1/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łapanów za 2018 r.

   2/ absolutorium dla Wójta Gminy Łapanów za rok budżetowy 2018,

   3/ ustalenia regulaminów Ośrodka w Kompleksie Sportowo-Rekreacyjnym „ZALEW”,

  4/ rozpatrzenia skargi na działalność p.o. Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego z siedzibą Kobylec 64A.

  5/ zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze,

  6/ przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami, działającymi na terenie Gminy Łapanów,

  7/ ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka lub klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,

  8/ zmiany uchwały Nr II/12/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie Programu          współpracy Gminy Łapanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019,

  9/ zmiany Uchwały Nr V/26/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

7.Informacja na temat oceny zasobów pomocy społecznej dla gminy Łapanów na rok 2018.

8.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

9.Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie.

10.Zgłaszanie interpelacji i zapytań.

11.Wolne wnioski i informacje.

12.Zamknięcie obrad Sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Łapanów
(-) Celina Jacewicz

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce