Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu XIX Sesji Rady Gminy Łapanów w dniu 8 kwietnia 2020 r.

06.04.2020 - Grzegorz Statek

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 8 kwietnia 2020 r., o godz. 8:30 zwołuję XIX Sesję Rady Gminy. Sesja będzie prowadzona zdalnie  przebieg głosowania nastąpi przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Porządek obrad:

    1. Otwarcie Sesji:

            1/ stwierdzenie prawomocności obrad,

           2/ przedstawienie porządku obrad.

2.      Podjęcie uchwał w sprawach:
1/ ustalenia zaleceń i kierunków  działań dla Wójta Gminy Łapanów,

          2/ wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łapanów na 2020 rok ustalonym uchwałą     Nr KI-413/97/20 z dnia 26 lutego 2020r.

          3/ Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapanów,

          4/ zmiany Uchwały Budżetowej,

          5/ rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Łapanów na rok 2021

              środków stanowiących fundusz sołecki,

          6/ zmiany numeru porządkowego adresu Szkoły Podstawowej im. Jana

              Kasprowicza w Sobolowie,

          7/ zmiany uchwały Nr XL/232/18 Rady Gminy Łapanów z dnia 24 maja 2018 r.

               w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na

              drogach gminnych położonych na terenie Gminy Łapanów,

          8/ określenia wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego przy drodze

               powiatowej nr 2071K Łąkta Górna – Łapanów w miejscowości Zbydniów,

           9/ zmiany uchwały nr XLVII/265/18 z dnia 11 października 2018 r. w sprawie

               przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz

              Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Łapanów na lata 2018 –

              2021,

          10/ nadania nazwy dla mostu,

          11/ nadania nazwy dla ronda,

          12/ przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

                bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łapanów w 2020 roku,

3. Zamknięcie obrad Sesji.

                                                  Przewodnicząca Rady Gminy Łapanów

                                                                 (-) Celina Jacewicz

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce